.
Harold Pinter
108
Per petició expressa del mateix Harold
Pinter, mort el 2008, el funeral d’aquest
home imprescindible del teatre con-
temporani va començar amb la lectura
d’un fragment de la seva obra mestra
Terra de ningú.
Dos antics amics, que han oblidat tots
els vincles que els unien abans de la
Segona Guerra Mundial, es retroben
en una nit carregada d’alcohol, la qual
tornarà a despertar les ferides d’un
passat que necessita ser ordenat per
no quedar condemnat eternament a
una esterilitat insalvable. En aquest
personal descens als inferns contem-
poranis, Pinter ens ofereix una de les
reflexions més lúcides que el teatre ha
donat recentment sobre la funció ne-
cessària de la poesia en un món devas-
tat que ja no es pot permetre creure en
relats simplificadors.
Si Dante pren Virgili com a guia per a
la seva monumental travessia poètica,
Harold Pinter s’endinsa en el particular
descens als inferns contemporanis que
és Terra de ningú acompanyat de la mà
silenciosa del seu admirat T. S. Eliot.
TERRA DE NINGÚ
Harold Pinter (Londres, 1930-2008)
Harold Pinter va escriure vint-i-nou
obres teatrals, entre les quals s’inclo-
uen L’hivernacle (1958), Tornar a casa
(1964), Terra de ningú (1974), Traïció
(1978) o Cendres a les cendres (1996).
També va signar guions de cinema com
El servent (1963), L’accident (1966) o La
dona del tinent francès (1980); va tre-
ballar com a actor en cinema i teatre, i
va dirigir algunes de les seves pròpies
obres, així com textos d’altres autors.
La dimensió política i antibel·licista de la
figura de Harold Pinter va tenir un paper
públic. Al llarg de la seva vida, va tre-
ballar per posar de manifest els abusos
de poder de les nacions del món i es va
oposar activament a la Guerra del Golf,
als bombardejos de Iugoslàvia per part
de l’OTAN i a la Guerra de l’Afganistan.
Entre els reconeixements a la seva obra,
destaquen el Premi Nobel de Literatura
l’any 2005, el Shakespeare Prize, l’Euro-
pean Prize for Literature, el David Co-
hen British Literature Prize, el Laurence
Olivier, la Légion d’Honneur i el Molière
d’Honneur a la seva trajectòria.
Harold Pinter
TERRA DE NINGÚ
T
e
a
T
r
e
N
a
c
i
o
N
a
l
d
e
C
a
t
a
l
u
n
y
a
TERRA DE NINGÚ
Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot
ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, tret de l’excepció prevista per la llei. Dirigiu-vos a l’editor
o a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar, escanejar o fer
còpies digitals d’algun fragment d’aquesta obra.
Edita: Arola Editors
1a edició: desembre del 2013
Disseny gràfic: Arola Editors
Disseny portada: Antoni Torrell
Il·lustració portada: Fèlix Arola
Impressió: Gràfiques Arrels
ISBN: 978-84-941525-5-9
Dipòsit legal: T-1034/2013
NO MAN’S LAND © F Pinter Limited 1975
Els drets de tots els textos d’aquesta obra estan reservats. Qualsevol
sol·licitud per fer-ne representacions, etc., s’ha de dirigir a Judy Daish
Associates Ltd., 2 St. Charles Plce, London W10 6EG, Anglaterra. No és
permesa cap representació sense autorització per fer-la.
Harold Pinter afirma el dret a ser reconegut com a autor d’aquesta obra.
© de la traducció: Joan Sellent
Polígon Francolí, Parcel·la 3
43006 Tarragona
Tel.: 977 553 707
Fax: 902 877 365
arola@arolaeditors.com
arolaeditors.com
Col·lecció Textos a Part
La direcció d’aquesta col·lecció compta amb la col·laboració de:
Carles Canut (Fundació Romea per a les Arts Escèniques)
Toni Casares (Sala Beckett)
Joan Pascual (Zona Zàlata)
Toni Rumbau
Amb la col·laboració del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya
TERRA DE NINGÚ
Harold Pinter
Traducció de Joan Sellent
EQUIP ARTÍSTIC
Traducció Joan Sellent
Direcció Xavier Albertí
Escenografia Lluc Castells
Vestuari María Araujo
Il·luminació Xavier Albertí i David Bofarull
Producció Teatre Nacional de Catalunya
Teatre Nacional de Catalunya
Temporada 2013/2014
Direcció artística de Xavier Albertí
Patrocinadors del TNC: TV3 i Catalunya Ràdio
REPARTIMENT:
Terra de ningú es va estrenar a la Sala Petita del
Teatre Nacional de Catalunya el 17 d’octubre de
2013 amb el repartiment següent:
HIRST: Josep Maria Pou
SPOONER: Lluís Homar
BRIGGS: David Selvas
FOSTER: Ramon Pujol
DRAMATIS PERSONAE
HIRST, home de més de seixanta anys
SPOONER, home de més de seixanta anys
FOSTER, home de més de trenta anys
BRIGGS, home de més de quaranta anys
Una gran sala en una casa al nord-est de Londres. Ben
moblada però amb escassos mobles. Hi ha una butaca
de respatller recte sòlida i còmoda, on seu Hirst, i pres-
tatgeries amb llibres al llarg de tot un pany de paret,
amb diverses peces de ceràmica que fan de suports dels
llibres; entre aquestes peces de ceràmica hi ha dos grans
tassons de prendre el te.
Cortines pesants al llarg de tota la finestra.
L’element central de la sala és una vitrina d’antiquari
amb la part de dalt de marbre, galeria de llautó i pres-
tatges oberts, sobre els quals hi ha una gran varietat
d’ampolles: licors, aperitius, cerveses, etc.
- 8 -
ACTE PRIMER
Estiu.
Vespre.
Spooner està dret al centre de la sala. Porta
un vestit molt vell i gastat, una camisa fosca
descolorida i una corbata arrugada i que
bruteja.
Hirst: Tal qual?
spooner: Sí. Sí, si us plau. Tal qual. Absolutament
tal qual.
HirSt li porta la copa.
spooner: Gràcies. Quina amabilitat, per part seva.
Quina amabilitat.
HirSt se serveix un vodka.
Hirst: Salut.
- 9 -
spooner: A la seva.
Beuen.
Spooner fa glopets; HirSt es beu tot el
vodka d’una tirada. Es torna a omplir el got,
va cap a la seva butaca i s’hi asseu. Spooner
també buida el seu got.
Hirst: Vostè mateix.
spooner: Quina amabilitat més extraordinària.
Spooner va cap a la vitrina, se serveix un altre
vodka, es gira.
spooner: A la seva salut.
Beu.
spooner: ¿Què li estava dient, ara quan hem entrat?
Hirst: Ammm… a veure…
spooner: Ah, sí! Parlava de la força. Se’n recorda?
Hirst: La força. Sí.
spooner: Sí. Anava a dir-li que hi ha persones que
semblen fortes, sap, i que tenen una idea persuasiva
d’allò en què consisteix la força, però que el que
interioritzen és la idea, no el fet. Allò que posseeixen
no és força, sinó perícia. Han nodrit i mantenen allò
que, en realitat, és una posició calculada. La meitat
- 10 -
de les vegades funciona. Cal ser un home intel·ligent
i perceptiu per travessar amb una agulla aquesta
posició i discernir-ne la feblesa essencial. Jo sóc un
d’aquests homes.
Hirst: Un d’aquests últims, vol dir?
spooner: Un d’aquests últims, sí: un home intel·ligent
i perceptiu. Un dels primers no, per favor. I ara. De
cap de les maneres.
Pausa.
¿Em permet que li digui com valoro l’amabilitat
que ha tingut de convidar-me? I és que vostè, de
fet, és l’amabilitat personificada; probablement és
sempre l’amabilitat personificada, ara i a Anglaterra
i a Hampstead i pels segles dels segles.
Pausa.
Recorre la sala amb la mirada.
Quina sala més extraordinàriament agradable. Jo,
aquí, m’hi sento en pau. A resguard de qualsevol
perill. Però no s’alarmi, sisplau. No em quedaré gaire
estona. Mai no m’hi quedo gaire estona, amb altres
persones. Elles no ho desitgen. I això, per a mi, és un
estat de coses molt feliç. La meva única seguretat,
sap?, el meu confort i el meu consol autèntics, rauen
en la confirmació que provoco en tota mena de gent
un nivell comú i constant d’indiferència, i això em fa
estar segur que sóc tal com jo penso que sóc, que
- 11 -
sóc una persona fixa, concreta. Si algú mostrés cap
interès per mi, Déu meu, el més petit indici d’una
simpatia positiva per mi, això faria que em sumís en
un estat d’alarma insuportable. Afortunadament,
aquest perill és remot.
Pausa.
Li parlo amb tan excepcional franquesa perquè
salta a la vista que vostè és un home reticent, cosa
que resulta atractiva, i perquè és un desconegut
per a mi, i perquè salta a la vista que és l’amabilitat
personificada.
Pausa.
S’hi deixa caure sovint, vostè, pel parc de Hampstead
Heath?
Hirst: No.
spooner: Però en les seves excursions… per infre-
qüents que siguin… en les seves infreqüents excur-
sions… poc es deu esperar ensopegar-se amb gent
com ara jo, m’equivoco?
Hirst: No, no s’equivoca.
spooner: Jo m’hi deixo caure sovint, per Hampstead
Heath. Sense cap mena d’expectativa. Sóc massa
gran, per esperar res, no troba?
Hirst: Sí.
- 12 -
spooner: Un entrebanc i un parany, ja hi pot pujar de
peus. Però, naturalment, em faig un tip d’observar,
quan espio a través de les branquetes dels arbus-
tos. Un dia, un graciós em va qualificar d’«espieta-
darrere-la-branqueta». Frase bastant mediocre, al
meu entendre.
Hirst: I desafortunada.
spooner: Com ho ha encertat, redéu.
Pausa.
Hirst: Un graciós de pega.
spooner: Ah… Déu meu, quanta raó que té… L’únic
que ens queda és el llenguatge. Podem salvar-lo,
encara? Pregunto.
Hirst: Què em pregunta? Que de què depèn la
salvació del llenguatge?
spooner: Més o menys.
Hirst: La salvació del llenguatge depèn de vostè.
spooner: Oh, quina insòlita amabilitat que em digui
això. Potser també depèn de vostè, si bé no en tinc
encara proves suficients, de moment.
Pausa.
- 13 -
Hirst: Vol dir perquè encara no he dit gran cosa?
spooner : Vostè és de poques paraules, afortuna-
dament. ¿S’imagina que tots dos fóssim igual de
xerraires? Seria intolerable.
Pausa.
Per cert: respecte al fet d’espiar, penso que m’in-
cumbeix deixar clara una cosa: no espio escenes
sexuals. Ja he passat pàgina, d’això. M’explico?
Quan les meves branquetes s’esdevé, per dir-ho així,
que orienten la seva observació cap a conjugacions
sexuals, per més que siguin perifràstiques, jo només
veig el blanc dels ulls, i tan de prop que m’embafen,
no hi ha distància possible, i quan no pots guardar
la distància adequada entre tu i els altres, quan ja
no pots mantenir una relació objectiva amb la ma-
tèria, aleshores el joc ja no val la pena i, per tant, te
n’oblides i recordes que el que és obligatori mantenir
en el camp visual és l’espai, i sobretot l’espai sota la
lluna, i com més espai millor.
Hirst: Parla amb el pes de l’experiència a les espatlles.
spooner: I més avall. L’experiència és una cosa irrisò-
ria. Tothom en té, i tothom l’explica a la seva manera.
Jo deixo l’experiència per als intèrprets psicològics,
per al món dels somnis humits. Jo, personalment,
puc fer-li el gràfic de l’experiència que vostè desitgi,
adaptat al seu gust o adaptat al meu. És un joc de
- 14 -
criatures. El present no pot ser distorsionat. Jo sóc
poeta, i el que m’interessa és el lloc on sóc eterna
-
ment present i actiu.
HirSt s’aixeca, va cap a la vitrina i s’aboca
més vodka al got.
Creu que he anat massa lluny, potser?
Hirst: Espero que vagi molt i molt més lluny, encara.
spooner: Ah, sí? Però això no significa que li desperto
cap interès, oi?
Hirst: No, en absolut.
spooner: Ah… ja m’espantava… per un moment se
m’ha encongit el cor…
HirSt enretira les cortines, mira a fora un
moment, torna a deixar caure les cortines i
es queda dret.
Però, tanmateix, té raó. El seu instint és assenyat. Jo
podria anar més enllà, i en més d’un sentit. Podria
anar endavant, contenir les defenses, fer avançar
les reserves, cridar la cavalleria o abocar-ho tot en
el combat amb el convenciment que, quan la joia
es desborda, la joia no es pot contenir. El concepte
que intento deixar clar, per si no ho ha copsat, és que
sóc un home lliure.
- 15 -
HirSt se serveix un altre vodka i se’l beu.
Deixa el got, va cap a la butaca caminant
amb molta cura i s’hi asseu.
Hirst: Feia molt de temps que no havíem tingut un
home lliure en aquesta casa.
spooner: «Havíem»?
Hirst: Havia.
spooner: N’hi ha una altra?
Hirst: Una altra què?
spooner: Persona. Ésser humà.
Hirst: Quin altre?
spooner: En aquell prestatge hi ha dues tasses.
Hirst: La segona és per a vostè.
spooner: I la primera?
Hirst: Li ve de gust fer-la servir? Li ve de gust alguna
cosa calenta?
spooner: Seria perillós. Prefereixo el seu whisky, si
m’ho permet.
Hirst: Vostè mateix.
- 16 -
spooner: Gràcies.
Va cap a la vitrina.
Hirst: Jo també en prendré un, si és tan amable.
spooner: Serà un plaer. No bevia vodka?
Hirst: Amb molt de gust l’acompanyaré amb un
whisky.
Spooner omple els dos gots.
spooner: Se’l prendrà sol? Tal qual?
Hirst: Sí sí, per descomptat.
Spooner li porta el got.
spooner: A la seva salut.
Hirst: A la seva.
Beuen.
Daixò… S’hi deixa caure sovint, vostè, pel pub del
Jack Straw’s Castle?
spooner: El recordo de quan era jove.
Hirst: ¿Troba que continua sent un pub tan en-
cantador com a l’època dels bandolers, quan el
- 17 -
freqüentaven els bandolers? Jack Straw, molt espe-
cialment. El gran Jack Straw. Troba que ha canviat
gaire?
spooner: A mi em va canviar la vida.
Hirst: Déu del cel. Què diu, ara?
spooner: Em refereixo a una nit de mig estiu, quan
vaig compartir una copa amb un exiliat hongarès,
que feia poc que havia abandonat París.
Hirst: La mateixa copa?
spooner: No, i ara. Ja deu haver endevinat, m’ima-
gino, que era un antic membre de l’aristocràcia
hongaresa.
Hirst: Ho he endevinat, sí.
spooner: Aquell vespre d’estiu, guiat per ell, vaig
apreciar per primer cop fins a quin punt pot ser
plàcida la vida, entremig de cridòries i de baladreigs.
Va exercir en mi una singularíssima influència…
tranquil·litzadora, sense esforç, sense cap… desig
d’influir. Era més gran que jo. Molt més gran. Les me-
ves expectatives, en aquells temps —i confesso que
tenia expectatives, en aquells temps— no l’incloïen
a ell en el seu marc de referència. Jo havia anat ser-
pentejant fins a Hampstead Heath, presoner d’uns
records d’una truculència més pronunciada que de
- 18 -
costum, i em vaig trobar, sense cap gran sorpresa per
part meva, demanant una pinta de cervesa al Jack
Straw’s Castle. Assolit això, i havent negociat una
via de pas entre un ramat de bavejants lletraferits
d’una especial repel·lència, vaig ensopegar, sense
veure’l, jo i la meva cervesa, amb la seva taula calba,
bronzejada, incommovible. Quin home tan calb.
Pausa.
Em sembla que, després que una meitat ben bona
de la meva cervesa hagués anat avall per no ser
assaborida ja mai més, jo vaig parlar, de sobte, de
sobte vaig parlar, i vaig rebre… una resposta, cap
altra paraula serviria, una resposta, una resposta
d’aquelles que…
Hirst: Ell què bevia?
spooner: Com?
Hirst: Ell què bevia?
spooner: Pernod.
Pausa.
Vaig quedar impressionat, més o menys aleshores,
en intuir que aquell home posseïa un nivell de sere
-
nitat com mai n’havia conegut cap d’igual.
Hirst: Què va dir?
Spooner se’l queda mirant.
- 19 -
spooner: Espera que recordi el que va dir?
Hirst: No.
spooner: El que ell digués… tants i tants anys enre-
re… ja no fa al cas. No és el que va dir, sinó possible-
ment la manera com seia el que no se m’ha esborrat
en tota la vida i, n’estic completament segur, el que
m’ha convertit en l’home que sóc.
Pausa.
I aquest vespre l’he conegut a vostè en el mateix
pub, si bé en una taula diferent.
Pausa.
I ara vostè em desperta admiració, tal com ell me
n’havia despertat en altres temps. A vostè, però, ¿el
continuaré admirant demà, em pregunto, tal com
l’admiro a ell encara avui?
Hirst: No l’hi sabria dir.
spooner: No es pot dir mai.
Pausa.
Li faré una altra pregunta: ¿té cap idea de quin pot
ser l’origen de la meva força?
Hirst: La seva força? No.
spooner: No m’han estimat mai. És d’aquí, d’on ve
la meva força. I vostè? L’han estimat mai, a vostè?
- 20 -
Hirst: Doncs… no, no ho crec.
spooner: Un cop vaig alçar els ulls i vaig mirar el
rostre de la meva mare, i el que vaig veure allà era
ni més ni menys que pura hostilitat. Vaig tenir sort
de salvar la pell. Li pot interessar saber què havia
fet per provocar aquest odi a la meva pròpia mare.
Hirst: S’havia pixat a sobre.
spooner: Sí senyor. Quants anys diria que tenia, jo,
aleshores?
Hirst: Vint-i-vuit.
spooner: Sí senyor. Però poc després me’n vaig anar
de casa.
Pausa.
La meva mare, tot s’ha de dir, continua sent una
dona terriblement atractiva en molts aspectes. Fent
magdalenes no la guanya ningú.
HirSt se’l mira.
Magdalenes amb panses de Corint. Les millors del
món.
Hirst: Tindria l’amabilitat de posar-me un altre ditet
de whisky?
spooner: Oi tant.
- 21 -
Spooner agafa el got, hi posa whisky i el
dóna a
HirSt.
spooner: Potser ja és hora que em presenti. Em dic
Spooner.
Hirst: Ah.
spooner: Sóc un amic acèrrim de les arts, sobretot
de l’art de la poesia, i un guia per als joves. Tinc les
portes de casa sempre obertes. Vénen poetes joves
i em llegeixen els seus versos. Jo els comento i els
serveixo cafè. De franc. També hi admeto dones,
algunes de les quals també són poetesses. D’altres
no. Alguns dels homes tampoc. La major part dels
homes no ho són. Però, amb les finestres obertes
al jardí i la meva esposa servint gots llargs de suc
de fruita, amb gel, un capvespre d’estiu, amb joves
veus que ocasionalment entonen una balada a
capella, cossos joves ajaguts sota la llum minvant,
la meva esposa movent-se entre les ombres amb el
seu llarg vestit de nit, què pot causar aflicció? Vull
dir… qui pot contradir-nos? ¿Quina desavinença es
pot trobar amb allò que és, au fond, un gest orientat
al manteniment i a la preservació de l’art, i, pel camí
de l’art, la virtut?
Hirst: A la virtut pel camí de l’art. (Alça el got.) A la
seva perpètua salut.
Spooner s’asseu per primera vegada.
- 22 -
spooner: Quan teníem la caseta de camp… quan
teníem la caseta de camp… a les nostres visites els
oferíem te; damunt la gespa.
Hirst: Jo feia el mateix.
spooner: Damunt la gespa?
Hirst: Jo feia el mateix.
spooner: Tenia una caseta al camp?
Hirst: Te damunt la gespa.
spooner: Què se n’ha fet? Què se n’ha fet, de les nos-
tres casetes de camp? Què se n’ha fet, de les nostres
gespes?
Pausa.
Sigui franc. Parli. Ja m’ha revelat alguna cosa. Ha
fet una referència inequívoca al seu passat. No es
faci enrere. Tenim una cosa en comú: un record de
la vida bucòlica. Tots dos som anglesos.
Pausa.
Hirst: A l’església del poble hi ha garlandes que
pengen de les bigues en honor de les dones joves
de la parròquia que, segons diuen, van morir verges.
Pausa.
- 23 -
Les garlandes, però, no les concedeixen només a les
joves donzelles sinó a tots aquells qui moren solters,
amb la flor blanca d’una vida irreprotxable.
Pausa.
spooner: ¿Vol dir que aquest honor el reben no tan
sols les dones joves, sinó també els homes joves de
la parròquia?
Hirst: Exacte.
spooner: ¿I que els homes vells de la parròquia que
han mort solters també reben garlandes?
Hirst: Efectivament.
spooner: Em quedo absolutament extasiat. Con-
tinuï. Continuï parlant-me de les petites i curioses
perversions de la seva vida i del seu temps. Continuï
parlant-me, amb tota la brillantor i l’autoritat que
sigui capaç de reunir, de l’estructura sòcio-político-
econòmica de l’entorn en el qual va assolir l’edat
de la raó. Continuï.
Pausa.
Hirst: No hi ha res més.
spooner: Doncs parli’m de la seva esposa.
Hirst: Quina esposa?
- 24 -
spooner: De la seva bellesa, de la seva tendresa, de
la seva honestedat. Parli’m de l’habilitat amb què
gronxava el bat de criquet, de la velocitat amb què es-
quivava el pal, digui’m si responia bé als llançaments
amb efecte, si llançava amb empenta, si posseïa un
bon joc de cames. O, dit d’una altra manera: tenia
una bona entrada?
Silenci.
No m’ho dirà. Doncs aleshores li diré que… la meva
esposa… ho tenia tot. Ulls, una boca, cabells, dents,
natges, pits… tot: absolutament tot. I cames.
Hirst: Unes cames se la van endur.
spooner: Qui es van endur? La seva o la meva?
Pausa.
És aquí, ara, la seva esposa? Arronsada de por en
una habitació tancada?
Pausa.
Hi ha sigut mai, aquí? Ha estat mai allà, a la seva
caseta de camp? Tinc l’obligació de dir-li que no
m’ha aconseguit convèncer. Jo sóc un home honest
i intel·ligent. Vostè em valora menys del que em
mereixo. És just amb la senyora, també? Començo a
preguntar-me si una definició veritablement exacta
i, per tant, essencialment poètica, significa res per a
vostè. Començo a preguntar-me, de fet, si realment
la recorda, si l’estimava genuïnament, si realment
- 25 -
l’acariciava, si realment la bressolava,
si realment
li feia de marit, si hi somiava falsament o realment
l’adorava. He analitzat a fons aquestes hipòtesis i em
semblen, francament, molt primes.
Silenci.
Els seus ulls, tinc entès, eren color d’avellana.
HirSt s’aixeca, amb molt de compte. Va cap a
la vitrina trontollant lleugerament, se serveix
whisky, beu.
Hirst: Entre avellana i merda.
spooner: Déu meu, Déu meu… detecto un punt de
sensibleria, tal vegada?
Pausa.
Entre avellana i merda. Jo em pregunto: ¿he vist mai
merda de color avellana? ¿O ulls de color avellana,
de fet?
HirSt li tira el got, però no l’encerta. El got
rebota sobre la catifa.
¿Detecto un punt d’hostilitat? ¿Detecto —amb tots
els respectes— un punt d’excés de cerveses seguides
del gran malta feridor? L’escocès que fereix?
Silenci.
- 26 -
Hirst: Aquest vespre… amic meu… em troba a l’úl-
tima volta d’una cursa que… feia temps que havia
oblidat de córrer.
Pausa.
spooner: Una metàfora. Sembla que això s’anima.
Pausa.
Jo diria, tot i que la coneixença és tan recent, que
a vostè li falta la virtut essencial de la masculinitat,
que és saber passar de les paraules als fets, agafar
una gerra de cervesa i saber que és una gerra de
cervesa, i, sabent que és una gerra de cervesa, de
-
clarar que és una gerra de cervesa, i restar fidel a
aquella gerra de cervesa com si l’haguessis parida
amb el teu cul. I a vostè, al meu entendre, aquesta
capacitat li manca.
Pausa.
Dispensi’m la sinceritat. No és mètode: és bogeria.
S’aixeca.
Faci’m cas. Sóc un testimoni rellevant. I podria ser
un amic.
HirSt s’aferra a la vitrina, rígid.
Vostè necessita un amic. Té un llarg camí al seu
davant, company. Un trajecte molt dur; i aquest
trajecte, fins ara, l’ha fet sense cap amic. Deixi’m
ser el seu barquer, tal vegada. Perquè, si parlem —i
- 27 -
quan parlem— d’un riu, parlem d’una arquitectura
profunda, humida i freda. Dit d’una altra manera: no
rebutgi mai una mà estesa, i menys si és una mà de
tan rara qualitat. I no és rara només la qualitat del
meu oferiment, sinó l’acte en si mateix, l’oferiment
mateix… que es pot dir que no té precedents. M’ofe-
reixo a vostè com a amic. Rumiï abans de parlar.
HirSt intenta moure’s, s’atura, s’aferra a la
vitrina.
Recordi això: vostè ha perdut la seva esposa de color
d’avellana, l’ha perduda, i ara què pot fer?, ella mai
més tornarà, tral·lí, tral·ló, tral·lerà, tral·larà.
Hirst: No.
Pausa.
La terra de ningú… no es mou… ni canvia… ni en
-
velleix… resta… per sempre… glacial… silenciosa.
HirSt deixa d’aferrar-se a la vitrina, travessa
la sala trontollant i es recolza en una cadira.
Espera, es mou, cau.
Espera, es posa dret, es mou, cau.
Spooner s’ho mira.
HirSt va cap a la porta arrossegant-se, acon-
segueix obrir-la i surt.
Spooner es queda immòbil.
- 28 -
spooner: Això ho he vist abans: una sortida airosa,
subtil, bocaterrosa…
Mira al seu voltant i es passeja per la sala mi
-
rant de prop cada objecte; s’atura i observa
la sala amb les mans a l’esquena.
En algun lloc de la casa es tanca una porta.
Silenci.
S’obre la porta del carrer i es tanca brus
-
cament. Spooner es posa rígid i es queda
immòbil.
FoSter entra a la sala. Vesteix de manera
informal.
Es queda immòbil en veure
Spooner. Se’l
queda mirant.
Silenci.
Foster: Què beus? Hòstia, quina set que tinc. Com
estàs? Jo em moro de set.
Va cap a la vitrina, obre una ampolla de
cervesa i l’aboca en un got.
Què beus? És tard de collons. Estic rebentat. Això
és el que em convé. (Beu.) Un taxi? Ni de conya. Els
taxistes estan en contra meu. Dec tenir alguna cosa.
Algun factor desconegut. Els meus aires, potser. O
potser perquè viatjo d’incògnit. Mmm, això ja està
millor. Fa meravelles. Com estàs? Què beus? Qui
- 29 -
ets, tu? Em pensava que no arribaria mai. Quin fart
de caminar. I no només això. Estic indefens. No vaig
armat, a Londres. Però tant me fot. Quan has estat
a l’Orient ja ho has vist tot. Jo he estat a l’Orient.
Però encara m’agrada un bonic far com aquest. Has
conegut el teu amfitrió? És el meu pare. Avui teníem
el vespre lliure, saps. Ell havia dit que es quedaria a
casa, escoltant uns quants lieder. Espero que hagi
tingut un vespre tranquil i agradable. Tu qui ets, per
cert? Què beus?
spooner: Sóc amic d’ell.
Foster: No ets típic.
Entra
BriggS a la sala; s’atura. Vestit informal,
rabassut.
Briggs: Qui és aquest?
Foster: Es diu Amic. Senyor Amic… li presento el
senyor Briggs. Jo sóc el senyor Foster. Llinatge anglès
molt antic. John Foster. Jack. Jack Foster. Foster.
Aquest home es diu Briggs.
Pausa.
Briggs: Jo el tinc vist d’algun lloc, el senyor Amic.
Foster: El tens vist?
Briggs: Jo el conec.
- 30 -
Foster: Ah, sí?
Briggs: Jo a tu et conec.
spooner: Possiblement, possiblement.
Briggs: Sí. Tu reculls les gerres de cervesa en un pub
de Chalk Farm.
spooner: L’amo del pub és amic meu. Quan va just
de personal, li dono un cop de mà.
Briggs: Qui ho diu, que l’amo és amic teu?
Foster: Ell.
Briggs: Estic parlant del Bull’s Head de Chalk Farm.
spooner: Sí, sí. Jo també.
Briggs: Jo també.
Foster: Jo el conec, el Bull’s Head. L’amo és amic meu.
Briggs: Ell recull les gerres de cerveses.
Foster: Un pub de primera classe. Fa anys que el
conec, l’amo.
Briggs: Diu que és amic de l’amo.
Foster: Diu que és amic del nostre amic, també.
- 31 -
Briggs: Quin amic?
Foster: El nostre invitat.
Briggs: Collons. Què passa, que és amic de tothom,
o què?
Foster: Collons, doncs sí: és amic de tothom.
¿Quants amics té, en total, senyor Amic?
Briggs: Potser no pot ni comptar-los.
Foster: Doncs ara també ho sóc jo. Sóc un altre dels
seus nous amics. Sóc el més nou dels seus nous
amics. Ell no. En Briggs no. Ell no és amic de ningú;
no té ni un collons d’amic, ell. La gent no se n’acaba
de fiar. Es resisteixen a obrir-se-li del tot. Però jo els
caic bé a primera vista.
Briggs: Hi ha cops que els enamores a primera vista.
Foster: Hi ha cops que sí. Sí. Per això, quan viatjo,
sempre aconsegueixo lo millor, ningú m’ofereix mer-
da. La gent s’encapritxa de mi de seguida, sobretot
les dones, sobretot a Siam o a Bali. Ell sap que no
menteixo. Parla-li de les noies siameses.
Briggs: Se n’enamoraven a primera vista.
Foster, a Spooner: Tu no ets siamès, oi, perxò?
Briggs: Siamès, aquest? Ni de lluny.
- 32 -
Foster: Hi has estat mai, allà?
spooner: He estat a Amsterdam.
FoSter i BriggS se’l queden mirant.
Vull dir que aquest és l’últim lloc… que he visitat.
Conec bé Europa. Em dic Spooner, per cert. Sí, una
tarda a Amsterdam… jo seia a la terrassa d’un cafè,
a la vora d’un canal. Feia un dia esplèndid. En una
altra taula, a l’ombra, hi havia un home que xiulava
molt baixet, molt quiet, gairebé rígid. A la vora del
canal hi havia un pescador. Va capturar un peix.
El va aixecar molt enlaire. «Visca, visca!», va dir el
cambrer, i va aplaudir; els dos homes —el cambrer
i el pescador— van riure. Una nena que passava
va riure. Dos amants que passaven es van besar.
El peix va ser enlairat amb la canya. Peix i canya es
gronxaven i brillaven sota el sol. El pescador tenia
les galtes roges de plaer. Vaig decidir pintar un qua
-
dre —del canal, el cambrer, la nena, el pescador, els
amants, el peix… i, al fons, a l’ombra, l’home de
l’altra taula— i titular-lo «El xiulador». «El xiulador».
Si haguessin vist el quadre, i el títol, el títol els hauria
desconcertat?
Pausa.
Foster, a BriggS: Vols contestar-la tu, aquesta
pregunta?
Briggs: No, no. Contesta-la tu.
- 33 -
Foster: Doncs jo, personalment, penso que m’hauria
desconcertat, aquest títol. Però potser hauria apre
-
ciat el quadro, no ho sé. Potser inclús m’hauria fet
sentir agraït.
Pausa.
Has sentit el que acabo de dir? Que potser el quadro
inclús m’hauria fet sentir agraït. Una bona obra d’art,
normalment, m’emociona. Em segueixes? No sóc un
collons de dropo, jo, saps?
Pausa.
M’interessa molt saber que ets pintor. En el temps
lliure, suposo.
spooner: Exacte.
Foster: L’has arribat a pintar, aquell quadro? «El
xiulador»?
spooner: No encara, la veritat.
Foster: No triguis gaire més. Podries perdre la
inspiració.
Briggs: Has pintat mai una gerra de cervesa?
spooner: Ha de venir a veure la meva col·lecció,
qualsevol hora que li vagi bé.
Briggs: Col·lecció de què? De gerres de cervesa?
- 34 -
spooner: No, no. De quadres.
Foster: On la tens?
spooner: A la meva casa de camp. Hi seran caloro-
sament benvinguts.
Foster: Per part de qui?
spooner: De la meva dona. I les meves dues filles.
Foster: Ah, sí? Els cauria bé, jo? Què et sembla? Les
enamoraria a primera vista?
spooner, riu: És molt possible.
Foster: I ell?
Spooner mira BriggS.
spooner: Són unes dones extraordinàriament gentils.
Foster: Doncs quina sort que tens. Què beus?
spooner: Whisky.
FoSter va cap a la vitrina, se serveix whisky i
es queda dret amb el got a la mà.
Foster: Veiam com ho interpretes, això. Quan jo era
allà a l’Orient… un dia… una espècie de vagabund
vell i pudent, nu de pèl a pèl, em va demanar calés.
Jo no el coneixia. Era un perfecte desconegut. Però
- 35 -
vaig veure immediatament que no era un home de
fiar. Anava amb un gos. Entre tots dos només tenien
un ull, aproximadament. Total, que vaig tirar-li una
espècie de moneda. Ell va agafar la moneda dels
pebrots, se la va mirar amb una mica de repugnància
i en acabat la va tornar a llençar. Jo automàticament
vaig anar per agafar-la, em vaig ajupir, però la mo-
neda dels pebrots es va esfumar. Va desaparèixer…
es va esfumar… quan venia cap a mi. Llavors ell va
deixar anar uns quants renecs i va fotre el camp, ell i
gos. Ah, aquí tens el teu whisky, per cert. (L’hi dóna.)
Com l’interpretaries, aquest incident?
spooner: Era un il·lusionista.
Foster: Tu creus?
spooner: Jo li aconsellaria que tingués la prudència
de no concedir cap credibilitat a aquest fet.
Foster: No creus en els misteris d’Orient?
spooner: Un típic joc de màgia oriental.
Foster: Vols dir una presa de pèl.
spooner: Sens dubte. A la seva salut. (Beu.)
Entra
HirSt, amb batí.
BriggS va cap a la vitrina i se serveix un
whisky.
- 36 -
Hirst: No puc dormir. M’he endormiscat breument.
Em sembla. Potser ja n’hi ha hagut prou. Sí. M’he
despertat. Enmig d’un somni. Em sento animat. Qui
em donarà un got de whisky?
HirSt s’asseu. BriggS li porta un whisky.
Déu meu… és per a mi, això? Com ho sabies? Ho sa
-
bies. Quin home més sensible. Salut. El primer d’avui.
Quin dia som? Quina hora és? Encara és de nit?
Briggs: Sí.
Hirst: La mateixa nit? Somiava un salt d’aigua. No,
no: un llac. Em sembla que era… fa poc, fa molt
poc. Recordes quan me n’he anat al llit? Era clar?
És bo, adormir-se a última hora de la tarda. Després
del te amb torrades. Sents els febles inicis dels so-
rolls crepusculars, i llavors res. A tot arreu, la gent
s’està canviant per sopar. Tu ets allà ben acotxat, els
finestrons tancats, i el món que vagi fent.
Li passa el got a
BriggS, que l’hi omple de
nou i l’hi torna.
Hi ha alguna cosa que em deprimeix. Què deu ser?
Ha estat el somni, sí. Salts d’aigua. No, no: un llac.
Aigua. Ofegar-se. Jo no: algú altre. Que bé, tenir
companyia. ¿Us imagineu despertar-te i trobar que
no hi ha ningú, només els mobles que et miren
fixament? Desagradable; molt desagradable. L’he
viscuda, aquesta situació: he passat per aquest pe
-
ríode… salut… al final m’he tornat a retrobar amb
- 37 -
els humans. Com vosaltres. Sàvia decisió. He provat
de riure tot sol. Patètic. Tots teniu beguda?
Mira
Spooner.
Qui és aquest? Un amic vostre? No me’l presenta
-
reu?
Foster: És amic de vostè.
Hirst: En altres temps vaig conèixer persones ex-
traordinàries. Tinc un àlbum. No sé on para, però
el trobaré. Unes cares que quedareu impressionats.
Gent guapíssima. Gent asseguda a la gespa, amb
cistells. Jo duia bigoti. Bastants dels meus amics
duien bigoti. Cares extraordinàries. Bigotis extraordi-
naris. Què era el que presidia l’escena? Una tendresa
envers el proïsme, potser. Feia sol. Les noies tenien
uns cabells preciosos; foscos; de vegades rogencs.
Sota els vestits, els seus cossos eren blancs. Surt
tot a l’àlbum. El trobaré. Us impressionarà l’encant
d’aquelles noies, la seva gràcia, la desimboltura amb
què seuen, amb què serveixen el te, amb què jeuen
damunt l’herba. Surt tot a l’àlbum.
Buida el got i l’alça.
Qui és el més amable de vosaltres?
BriggS s’emporta el got a la vitrina.
Gràcies. Què faria, sense vosaltres dos? Seuria aquí
eternament, esperant que un estrany m’omplís el
- 38 -
got. Què faria, mentre esperés? Mirar-me l’àlbum?
Fer plans de futur?
Briggs, portant-li el got: Arrossegar-se fins a l’am-
polla i amorrar-s’hi directament.
Hirst: No. Beuria amb dignitat.
Beu. Mira
Spooner.
Qui és aquest home? El conec?
Foster: Diu que és amic seu.
Hirst: Els meus amics autèntics em miren des de
l’àlbum. Jo tenia el meu món. I el tinc. No us penseu
que ara que no hi és decidiré menysprear-lo, posar-lo
en dubte, preguntar-me si realment va existir. No.
Estem parlant de la meva joventut, que mai em pot
abandonar. No. Va existir. Era un món sòlid, les per-
sones que hi havia eren persones sòlides, i alhora…
transformades per la llum, alhora eren sensibles…
a tots els canvis de la llum.
Quan em vaig aixecar, la meva ombra va caure
damunt d’ella. Va alçar la vista. Dóna’m l’ampolla.
Dóna’m l’ampolla.
BriggS li dóna l’ampolla. Ell beu directament
de l’ampolla.
Ja no existeix, aquest món. Va existir mai? Ja no hi
és. No va existir. Encara hi és.
Jo sec aquí eternament.
- 39 -
Quina amabilitat, per part vostra. Tant de bo em
diguéssiu quin temps fa. Tant de bo em diguéssiu
d’una punyetera vegada quina nit és, si és aquesta
nit o la nit següent o l’altra, la nit d’abans-d’ahir.
Sigueu sincers. És la nit d’abans-d’ahir?
Serviu-vos. Detesto beure sol. Hi ha massa merda
solitària, al món.
Què era? Ombres. Lluminositat, a través de les fulles.
Jocs amorosos. Entre els arbustos. Joves amants. Un
salt d’aigua. Era el meu somni. El llac. Qui s’ofegava,
en el meu somni?
M’encegava. Ho recordo. Ja no me’n recordo. Per
tot el que és sagrat i santificat. Els sons van callar.
Glaçava. Hi ha un buit en mi. No puc omplir-lo. Hi
ha una riuada que corre a dintre meu. No la puc
aturar. M’esborren. Qui ho fa? M’estic asfixiant.
És una màniga. Una màniga perfumada. Algú està
a punt de matar-me.
Ella va alçar la vista. Jo estava totalment estupefacte.
Mai havia vist res de tanta bellesa. És tot verí. No es
pot esperar que visquem d’aquesta manera.
No recordo res. Estic aquí assegut en aquesta sala.
Us veig a tots, a tots i a cada un de vosaltres. Una
vetllada entre amics. Les perspectives són amables.
Estic dormint? No hi ha aigua. Ningú s’està ofegant.
Sí, sí, vinga, vinga, va, obriu la boca, parleu, parleu,
parleu, m’esteu tocant els collons, fills de puta,
- 40 -
fantasmes, llargs fantasmes, esteu fent sorolls, us
sento cantussejar, al Ritz porto una camisa d’un blau
cel impecable, al Ritz porto una camisa d’un blau cel
impecable, el conec bé, el somelier del Ritz: Boris,
es diu Boris, no sé quants anys fa que hi és, ombres
encegadores, llavors un salt d’aigua…
spooner: Era jo, qui m’ofegava en el seu somni.
HirSt cau a terra. Van tots cap a ell.
FoSter es gira cap a Spooner.
Foster: Fot el camp.
BriggS aixeca HirSt de terra. HirSt el repèl.
Hirst: Treu-me les mans de sobre.
S’ha quedat dret, erecte.
Spooner se li acosta.
spooner: Aquest home té néts. Com jo. Com jo.
Tots dos hem procreat. Tenim una edat, ja. Conec
les seves necessitats. Deixeu que li agafi el braç.
Respecteu la nostra edat. Va, que jo l’asseuré.
Agafa
HirSt pel braç i l’acompanya cap a
una butaca.
No té misericòrdia, aquesta gent.
Foster: Hòstia.
- 41 -
spooner: Jo sóc el seu amic veritable. I és per això
que el seu somni… era tan angoixant. Ha vist com
m’ofegava en el seu somni. Però no tingui por: no
m’he ofegat.
Foster: Hòstia.
spooner, a HirSt: Vol que li faci una mica de cafè?
Briggs: Es pensa que és un cambrer d’Amsterdam.
Foster: Service non compris.
Briggs: Quan no és més que un recollidor de gerres
de cervesa al Bull’s Head. I de gibrelles, també.
Foster: Aquest vespre el nostre amfitrió deu haver
estat al Bull’s Head, on ha tingut una trobada de-
sagradable. (A Spooner.) Ei, nen: em sembla que hi
ha hagut un malentès, aquí. Això no són uns vàters
públics del moll: ets a la casa d’un senyor acomodat,
d’un triomfador. M’entens?
Es gira cap a
BriggS.
Però per què perdo el temps amb aquest…? Digues.
Per què?
Es torna a girar cap a
Spooner.
Escolta, mitja merda. Nosaltres protegim aquest
senyor contra la corrupció, contra els xoriços, contra
els homes malvats, podríem destruir-te amb els ulls
- 42 -
tancats, nosaltres cuidem aquest senyor, i ho fem
per amor.
Es gira cap a
BriggS.
Per què hi parlo, amb aquest home? Estic perdent el
temps, és un cas perdut. Deu ser que em torno boig.
Jo no acostumo a parlar. No em fa falta. Normalment
callo.
Es torna a girar cap a
Spooner.
Ja ho sé: això és que tu tens alguna cosa que em
fascina.
spooner: És el meu tarannà.
Foster: Sí, deu ser això.
Briggs: He vist irlandesos rebentant-li els ous.
Foster: Un cop has passat pels irlandesos ja has
passat per tot, suposo. (A Spooner) Escolta: tranquil-
lets, aquí, eh? M’explico? Acabes de posar les mans
damunt d’un home ric i poderós. No és una cosa a
què nosaltres estiguem acostumats, nen. Com t’ho
puc dir perquè m’entenguis? És una classe diferent.
És un altre terreny d’operació. És un món de seda.
És un món d’organdí. És un món de floristeria fina.
És un món de llibres de cuina del segle divuit. No té
res a veure amb pomes dolces de fira ni amb bosses
de patates fregides. És llet a la banyera. Campanetes
amb cordó de vellut. Organització.
- 43 -
Briggs: Res de collonades.
Foster: Res de collonades. Aquí tractem amb els
originals. Res d’imitacions barates, de succedanis;
aquí no es gasta conyac de reguerot. Ves que no
caiguis en arenes movedisses. (A BriggS) ¿Per què no
li esbotzo el cap d’una puntada de peu i enllestim
d’una vegada?
spooner: Tinc la mateixa edat que el vostre amo.
També havia fet pícnics al camp, i a la mateixa època
que ell.
Foster: Mira, company: l’home que hi ha aquí asse-
gut és un home creatiu. És un artista. Nosaltres li fem
possible la vida. Tenim una posició de confiança. No
intentis fer una esquerda en una llar feliç, m’entens?
No intentis pertorbar la vida familiar.
Briggs, a Foster: Si tu no pots, jo sí.
S’acosta a
Spooner i el crida amb un senyal
del dit índex.
Briggs: Vine aquí.
Hirst: On són els entrepans? Talleu el pa.
Briggs: Ja està tallat.
Hirst: No està tallat. Talleu-lo!
- 44 -
BriggS es queda immòbil.
Briggs: Vaig a tallar-lo.
Surt de la sala.
Hirst, a Spooner: Jo el conec d’algun lloc.
Foster: He de netejar la casa. No ho farà ningú més.
Vindrà a esmorzar el seu assessor financer. He de
pensar-hi. Els seus gustos canvien d’un dia a l’altre.
Un dia vol ous durs amb torrades, l’endemà suc de
taronja amb ous pochés, l’endemà ous remenats
amb salmó fumat, l’endemà una truita de xampi-
nyons amb xampany. En qualsevol moment es farà
clar. Un nou dia. El seu assessor financer somia
l’esmorzar. Somia ous. Ous, ous. Però fets de quina
manera? Estic que no m’aguanto. Tota la nit llevat.
Però no s’atura mai. Res s’atura. Tot és efervescència.
Això és la meva vida. Tinc les meves breus excitaci-
ons. Em deixen sense alè. No puc seguir el ritme, a
Londres. Ningú sap el que trobo a faltar.
Entra
BriggS i es queda dret, escoltant.
Trobo a faltar les noies siameses. Trobo a faltar les
noies de Bali. Aquí no en trobes, de noies d’aquestes.
En veus alguna de tant en tant, a les escales d’una
escola d’idiomes, aprenen anglès però no volen
rialletes ni rebolcadetes en la seva pròpia llengua.
I menys a Regent Street. Rialletes i rebolcadetes.
De vegades, les meves ambicions no van més enllà
- 45 -
d’això. Podria fer alguna altra cosa. Podria fer una
altra vida. No tinc per què perdre el temps cuidant
un gos petaner. Podria trobar el niu adequat i ser
feliç. El niu adequat, la felicitat adequada.
Briggs: No tenim pa. M’adreço a el majordom. Boja
histèrica. Prefereix no fotre res, ell. Xuloputes de
collons. Prefereix els estrets de Malàisia, on et donen
ponx calent en un llit amb baldaquí. No és més que
una polla vagabunda. (A Spooner.) Aparta’t.
Spooner s’aparta.
Briggs, a HirSt: Aixequi’s.
HirSt s’aixeca lentament. BriggS l’acompanya
a la porta.
Briggs, a HirSt: No s’aturi. No miri enrere.
Hirst: Jo aquest home el conec.
BriggS acompanya HirSt cap a fora de la sala.
Silenci.
Foster: Saps què vaig veure una vegada al desert,
al desert australià? Un home amb dos paraigües
oberts. Dos paraigües. En ple desert.
Pausa.
- 46 -
spooner: Plovia?
Foster: No. Feia un dia preciós. Vaig estar a punt de
preguntar-li de què anava, però m’ho vaig repensar.
spooner: Per què?
Foster: Doncs perquè vaig pensar que devia ser algun
sonat i encara m’atabalaria.
FoSter camina per la sala i s’atura a la porta.
Escolta. ¿Tu saps què és, trobar-se en una sala amb
el llum encès i que llavors tot d’un plegat s’apagui?
T’ho ensenyaré. És això.
Apaga el llum.
Fosc.
- 47 -
ACTE SEGON
Matí.
Spooner està sol a la sala. Encara hi ha les cor-
tines tancades, però ja entren raigs de llum.
Spooner està assegut.
S’aixeca, va a poc a poc cap a la porta, en
prova el pom amb aire fatigat; es retira.
spooner: Això ho he vist abans. Matí. Una porta tan-
cada amb clau. Una casa de silenci i de desconeguts.
S’asseu. Té calfreds.
S’obre la porta. Entra
BriggS, amb la clau
a la mà. Va amb vestit. Obre les cortines.
Llum del dia.
Briggs: M’han demanat que li pregunti si té gana.
spooner: Menjar? Mai. Ni tocar-lo.
Briggs: L’assessor financer no s’ha presentat. Es
pot menjar el seu esmorzar. Primer ha telefonat
per fer la comanda i després ha tornat a trucar per
cancel·lar la visita.
spooner: Per quin motiu?
Briggs: Hi ha parlat en Jack, no jo.
- 48 -
spooner: Quin motiu li ha donat, al seu amic?
Briggs: Diu que ha dit que s’ha trobat, sense previ
avís, enmig d’una immensa calamitat econòmica
aborigen.
Pausa.
spooner: És evident que necessita un assessor.
Pausa.
Briggs: No li duré l’esmorzar si ha de deixar que es
faci malbé.
spooner: Detesto fer malbé res.
BriggS surt.
Això ho he vist abans. S’obren la porta amb clau.
Entra un desconegut. Ofrena d’almoina. El tauró
en el port.
Silenci.
Entra
BriggS amb una safata. A la safata hi
ha l’esmorzar: diversos plats coberts amb
tapes de plata i una ampolla de xampany
en una galleda.
BriggS col·loca la safata sobre una tauleta i
hi acosta una cadira.
Briggs: Ous remenats. Obro el xampany?
- 49 -
spooner: Està fred?
Briggs: Glaçat.
spooner: Obri’l, sisplau.
BriggS comença a obrir l’ampolla. Spooner
aixeca les tapes dels plats, s’ho mira de
prop, deixa les tapes a una banda i es posa
a escampar mantega sobre una torrada.
spooner: Qui és el cuiner?
Briggs: En Jack jo compartim totes les càrregues.
BriggS serveix xampany. Li ofereix una copa.
Spooner fa uns glopets.
Pausa.
spooner: Gràcies.
Spooner comença a menjar. BriggS hi acosta
una cadira.
Briggs: Som vells amics, amb en Jack. Ens vam co-
nèixer en una cantonada. He de dir que ell negarà
aquesta versió, perquè la seva és diferent. M’estava
en una cantonada i es va aturar un cotxe. Era ell.
Va preguntar-me com s’anava a Bolsover Street. Jo
li vaig dir que Bolsover Street era al mig d’un sis-
tema enrevessat de direccions úniques. Un sistema
- 50 -
de direccions úniques on era fàcil entrar. L’únic
problema era que, un cop a dins, no en podies
sortir. Vaig dir que la millor opció, si realment volia
arribar a Bolsover Street, era agafar el primer carrer
a l’esquerra, després el primer a la dreta, el segon a
la dreta i el tercer a l’esquerra, estar al cas per quan
veiés una ferreteria i llavors tombar a la dreta, fer
la volta a la plaça sense deixar el carril dret, agafar
el segon carreró a la dreta i aturar-se allà, on veuria
davant seu un bloc molt alt d’oficines amb un pati
en forma de mitja lluna. Allà pots aprofitar que
hi ha el bloc d’oficines per fer la volta al pati de
l’edifici, sortir per l’altra punta, seguir les fletxes i,
després de dos semàfors, agafar el carrer següent
a l’esquerra que indica el primer senyal intermitent
que trobes. Tota l’estona tens la Torre de Correus
en el teu camp de visió. Llavors només has de fer
marxa enrere i entrar a l’aparcament subterrani,
canviar de marxa, anar tot recte i ja aniràs a parar a
Bolsover Street sense cap mena de problema. Ara,
això sí: vaig avisar-lo que encara continuaria tenint el
problema que, tot i haver trobat Bolsover Street, el
podia tornar a perdre. Li vaig dir que coneixia una o
dues persones que s’havien passat anys deambulant
amunt i avall per Bolsover Street. Hi havien enterrat
tota la puta joventut. Les persones que viuen allà
tenen la cara grisa, estan en un estat de desespe-
ració però ningú en fa cas, m’entén? Els beneficis
obtinguts amb males arts és l’únic que importa a la
- 51 -
gent. Vaig escriure una carta al director del Times.
«La vida en un carrer sense sortida», es titulava. No
va servir de res. Total, que li vaig dir que potser el
millor que podia fer era treure’s del cap allò d’anar
a Bolsover Street i llestos. Recordo que li vaig dir:
«Aquesta excursió que tens pensat de fer, deixa-la
córrer, que podria ser fatal.» Però em va dir que havia
d’anar a entregar un paquet. I en fi. La veritat és
que em vaig prendre totes aquestes molèsties amb
ell perquè tenia una expressió oberta i agradable.
Es veia un home d’aquells que sempre fan el bé a
l’altra gent. Normalment a mi la gent me la sua,
però noi… Ja et dic ara que ell ho negarà. La seva
versió serà diferent.
Spooner col·loca la tapa sobre el seu plat.
BriggS aboca xampany a la copa de Spooner.
¿Quan va ser l’últim cop que vas beure xampany
per esmorzar?
spooner: Doncs, si li he de ser franc, jo bec xampany
per sistema.
Briggs: Ah, cony.
spooner: Sóc bastant expert en vins. (Beu.) Dijon. Als
anys trenta. Vaig fer molts viatges a Dijon per fer
degustació de vins, amb el meu traductor francès.
Després que ell es morís encara vaig continuar anant-
hi, a Dijon; fins que ja no hi vaig poder anar més.
- 52 -
Pausa.
Hugo. Un bon company.
Pausa.
Es deu estar preguntant què traduïa, és clar. La
resposta és: la meva poesia. Sóc poeta.
Pausa.
Briggs: Em pensava que els poetes eren joves.
spooner: Jo ho sóc. (Allarga el braç per agafar l’am-
polla.) ¿Em permet que li serveixi una copa?
Briggs: No, gràcies.
Spooner examina l’ampolla.
spooner: Una tria excel·lent.
Briggs: No l’he triat jo.
spooner, mentre aboca xampany: Traduir poesia és
una tasca extremament difícil. Avui dia, només els
romanesos són uns exponents respectables de l’ofici.
Briggs: Una mica d’hora per fotre’m aquest rotllo, no?
Spooner beu.
Acaba’t l’ampolla. Ordres del metge.
- 53 -
spooner: ¿Puc demanar per què se m’ha tancat en
aquesta sala, per cert?
Briggs: Ordres del metge.
Pausa.
Avisa’m quan vulguis el cafè.
Pausa.
Deu ser fantàstic, ser poeta i tenir admiradors. I
traductors. I ser jove. Jo no sóc ni una cosa ni l’altra.
spooner: Sí. Ara vostè m’ho ha recordat. Me n’haig
d’anar. Tinc una reunió a les dotze. Moltíssimes
gràcies per l’esmorzar.
Briggs: Reunió de què?
spooner: Consell de redacció. Sóc membre del con-
sell de redacció d’una revista de poesia fundada
recentment. A les dotze tenim la primera reunió.
No vull fer tard.
Briggs: On és, la reunió?
spooner: Al Bull’s Head, el pub de Chalk Farm. El
propietari té la cortesia de permetre’ns fer servir una
sala privada del primer pis. És essencial que la reunió
sigui privada, perquè parlarem de política editorial.
Briggs: El Bull’s Head de Chalk Farm?
- 54 -
spooner: Sí. El propietari és amic meu, i és per
aquesta raó que ens ha honorat cedint-nos una sala
privada. És cert, això sí, que el vaig informar que
a la reunió hi assistiria Lord Lancer, i ell de seguida
va entendre que l’avinentesa exigiria un cert grau
de reclusió.
Briggs: Lord Lancer?
spooner: El nostre mecenes.
Briggs: Lancer? Un Lancer de Bengala?
spooner: No, no. És d’ascendència normanda.
Briggs: Un home de cultura?
spooner: Credencials impecables.
Briggs: Alguns d’aquests aristòcrates detesten les arts.
spooner: Lord Lancer és un home d’honor. Estima
les arts. I és un amor que ha declarat en públic.
No incompleix mai la seva paraula. Però me n’haig
d’anar. Lord Lancer no subscriu el parer segons el
qual els poetes poden adoptar una actitud indolent
envers el temps.
Briggs: A en Jack no li aniria malament, un mecenes.
spooner: En Jack?
- 55 -
Briggs: És poeta.
spooner: Poeta? De veritat? Ah, doncs si em vol
enviar algunes mostres de la seva obra, mida quar-
tilla, doble espai, amb còpies en una carpeta a part
i enviades a part en previsió de possible pèrdua o
apropiació indeguda, i adjuntant-hi segell, adreça i
sobre, m’ho llegiré.
Briggs: Molt amable per part seva.
spooner: En absolut. Ja pot assegurar-li que s’en-
frontarà a un judici crític escrupolosament sincer i,
si se’m permet de dir-ho, altament sensible.
Briggs: L’hi diré. Necessita un mecenes com el pa
que menja. L’amo podria fer-li de mecenes, però
no li interessa. Potser perquè ell també és poeta. És
possible que hi hagi un component de gelosia, no
ho sé. I no és que no sigui una bellíssima persona,
l’amo. Perquè ho és. És un home molt civilitzat. Però
és clar, no deixa de ser humà.
Pausa.
spooner: L’amo… també és poeta?
Briggs: Què dius… però, però… què dius…? És molt
més, que això, no? És assagista i crític, també. És un
home de lletres.
- 56 -
spooner: Ja m’ha semblat que em sonava, de cara.
Sona el telèfon.
BriggS va cap al telèfon,
despenja, escolta.
Briggs: Sí, senyor.
BriggS agafa la safata i se l’emporta cap a
fora.
Spooner es queda assegut, immòbil.
spooner: Això ho he viscut. La veu no sentida. Algú
que escolta. L’ordre que ve d’un pis superior.
Se serveix xampany.
Entra
HirSt, amb vestit, seguit de BriggS.
Hirst: Charles. Que bé que m’hagis vingut a veure.
Fa una encaixada amb
Spooner.
T’han cuidat bé? Sí? Denson: prendríem cafè, sis
-
plau.
BriggS surt de la sala.
Tens un aspecte magnífic. No has canviat gens
ni mica. Deu ser l’esquaix, suposo. Et manté en
forma. Que jo recordi, a Oxford eres bastant bo.
Hi continues jugant? Fas ben fet. Ets un home de
seny. Mare meva… si en fa, d’anys… ¿quan ens
havíem vist, per última vegada? Tinc la sospita que
l’últim cop que vam sopar junts va ser l’any trenta-
- 57 -
vuit, al club. Quadra amb els teus records, aquesta
data? Hi havia en Croxly, sí; i en Wyatt, sí, ja ho
vaig recordant… i en Burston-Smith. Quina colla. I
quina nit, pel que recordo. Ara tots morts, és clar.
No, no! Que estúpid. Que idiota. La nostra última
trobada —la recordo perfectament. Lord’s Pavilion,
any trenta-nou, contra la selecció de Jamaica, Hutton
i Compton uns revessos magnífics, Constantine
uns serveis d’antologia, la guerra que esperava a la
cantonada. Segur, segur que no m’equivoco! Vam
compartir una ampolla d’un Porto especialment
selecte. Et veig igual: tan en forma com aleshores.
Vas tenir una bona guerra?
Entra
BriggS amb el cafè i el deixa sobre la
taula.
Ah, gràcies, Denson. Deixa-ho aquí, sisplau. Això
és tot, gràcies.
BriggS surt de la sala.
Com està l’Emily? Ah, quina dona… (Serveix el cafè.)
Sol? Sense llet ni sucre? Té. Ah, quina dona… T’haig
de dir que, temps era temps, me’n vaig enamorar. He
de confessar-t’ho. Vaig convidar-la a sortir a prendre el
te, a Dorchester. Li vaig parlar dels meus anhels. Vaig
decidir agafar el toro per els banyes i li vaig proposar
que t’enganyés. Jo reconeixia que eres un tipus for
-
midable, però vaig assenyalar que no agafaria res que
et pertanyés a tu, només aquella part de si mateixa
que totes les dones guarden al rebost, perquè no se
- 58 -
sap mai. Convèncer-la va ser d’una dificultat infernal.
Deia que t’adorava, que la seva vida no tindria sentit
si t’enganyés. Vaig atipar-la de pastes de mantega,
de canapès de cogombre, de maduixes amb nata.
Al final va sucumbir. Suposo que tu no en vas saber
mai res, oi? Ah… però ara ja som massa vells perquè
tingui cap importància, no creus?
S’asseu amb el cafè.
Vaig llogar una caseta per l’estiu. Una caseta amb
jardí. Ella venia amb cotxe a veure’m dos o tres cops
per setmana. Jo era part integrant de les seves ex
-
pedicions al supermercat. Llavors vivíeu a la granja,
vosaltres dos. Exacte. La granja del seu pare. Ella
venia a l’hora del te, o a l’hora del cafè, les hores
innocents. Aquell estiu va ser meva, mentre tu ima-
ginaves que era teva i de ningú més.
Fa glopets de cafè.
Li encantava, la caseta. Li encantaven les flors. Com
a mi. Narcisos, flor de safrà, violetes, fúcsies, clavells,
berbena.
Pausa.
Les seves mans delicades.
Pausa.
No oblidaré mai la manera com cuidava els narcisos.
Pausa.
- 59 -
¿Recordes una vegada, l’any trenta-set, em sembla,
que la vas portar a França? Jo anava en el mateix
ferri. No em vaig moure de la cabina. Mentre tu feies
els teus exercicis, ella em va venir a veure. L’ardor
que em va mostrar no és comparable a res que jo
hagi viscut mai. En fi.
Pausa.
Tu estaves entregat a cultivar la… la teva forma
física… oi? I no te’n faig retret. Tenies una planta
magnífica. Un esportista nat. Medalles, diplomes, el
teu nom en lletres d’or. Quan un home ha trencat la
cinta una vegada, tot sol, mai més no pot deixar de
trencar-la. El seu moment daurat ja no pot perdre
brillantor mai més. Encara vas a córrer? ¿Com és que
ens vam veure tan poc, després de tornar d’Oxford?
Vull dir… també tocaves altres tecles, no? Eres un
home de lletres. Igual que jo. Sí, sí, ja sé que de tant
en tant fèiem un pícnic junts, amb en Tubby Wells i
tota aquella colla, de tant en tant preníem un whisky
junts al club, però no vam ser mai realment íntims,
oi? No sé per què. És clar que jo vaig triomfar molt
abans, naturalment.
Pausa.
M’has dit que havies tingut una bona guerra, oi?
spooner: Sí, Déu n’hi do.
Hirst: Ah, esplèndid. A les forces aèries?
- 60 -
spooner: A la marina.
Hirst: Ah, esplèndid. Destructors?
spooner: Torpediners.
Hirst: Sensacional. Vas matar cap alemany?
spooner: Un parell.
Hirst: Bravo.
spooner: I tu?
Hirst: Jo estava a Intel·ligència Militar.
spooner: Ah.
Pausa.
Hirst: Vas prosseguir la teva carrera literària, acabada
la guerra?
spooner: Oi tant.
Hirst: Jo també.
spooner: Tinc entès que t’ha anat força bé.
Hirst: Sí, francament. Sí. Els millors temps ja han
passat, però…
spooner: Us veieu mai, amb la Stella?
- 61 -
Pausa.
Hirst: La Stella?
spooner: No pot ser que l’hagis oblidada.
Hirst: Stella què més?
spooner: Winstanley. Stella Winstanley.
Hirst: Winstanley?
spooner: Germana d’en Bunty Winstanley.
Hirst: Ah, en Bunty. No, no la veig mai.
spooner: Doncs et senties bastant atret per ella.
Hirst: Ah sí, company? I tu com ho sabies?
spooner : Jo l’apreciava enormement, en Bunty. I
ell estava espantosament indignat amb tu. Volia
clavar-te un cop de puny al nas.
Hirst: Per què?
spooner: Per seduir la seva germana.
Hirst: I ell què n’havia de fer?
spooner: Era el seu germà.
Hirst: Precisament.
- 62 -
Pausa.
Es pot saber on vols anar a parar?
spooner: En Bunty va presentar-li en Rupert, a la
Stella. Ell l’apreciava molt, en Rupert. Va ser el seu
padrí de boda. Ell i en Rupert eren amics des de
temps immemorials. Va amenaçar que et fuetejaria.
Hirst: Qui?
spooner: En Bunty.
Hirst: No va tenir mai pebrots de dir-m’ho a la cara.
spooner: La Stella va suplicar-li que no ho fes. Li va
implorar que es contingués. Li va implorar que no
ho digués a en Rupert.
Hirst: Ja. Però, a en Bunty, qui l’hi va dir?
spooner: A en Bunty l’hi vaig dir jo. L’apreciava
desmesuradament, jo, en Bunty. També apreciava
desmesuradament la Stella.
Pausa.
Hirst: Em fas pensar que eres amic íntim de la família.
spooner: Sobretot de l’Arabella. Muntàvem junts
a cavall.
Hirst: L’Arabella Hinscott?
- 63 -
spooner: Sí.
Hirst: La vaig conèixer a Oxford.
spooner: Jo també.
Hirst: L’apreciava molt, l’Arabella.
spooner: L’Arabella m’apreciava molt a mi. En Bunty
no va saber mai exactament del cert fins a quin punt
m’apreciava, ella, ni quina forma adoptava aquella
estimació per mi.
Hirst: Pots explicar-te millor, per l’amor de Déu?
spooner: En Bunty confiava en mi. Vaig ser padrí del
seu casament. També confiava en l’Arabella.
Hirst: T’hauria d’avisar que jo sempre vaig apreciar
l’Arabella extraordinàriament. El seu pare era el meu
tutor. M’estava sovint a casa seva.
spooner: Jo el coneixia bé, el seu pare. S’interessava
molt per mi.
Hirst: L’Arabella era una noia amb unes sensibilitats
d’allò més refinades i organitzades.
spooner: Hi estic d’acord.
Pausa.
- 64 -
Hirst: ¿Estàs insinuant que vas tenir un afer amb
l’Arabella?
spooner: Una forma determinada d’afer. Ella no
desitjava en absolut una consumació completa.
En tenia prou amb la seva particular predilecció:
consumir el membre viril.
HirSt s’aixeca.
Hirst: Començo a pensar que ets un canalla. ¿Com
t’atreveixes a parlar de l’Arabella Hinscott en aquest
to? Faré que al club votin en contra teu!
spooner: Senyor meu estimat, ¿puc recordar-li que
vostè va enganyar la Stella Winstanley amb l’Emily
Spooner, la meva pròpia dona, en el transcurs d’un
llarg i sòrdid estiu, un fet que en aquell temps es va
escampar per tots i cada un dels comtats de l’est i
del sud-est de Londres? ¿Puc recordar-li també que
la Muriel Blackwood i la Doreen Busby no s’han
recuperat mai més del seu dement i corrosiu abso-
lutisme sexual? ¿Puc recordar-li també que la seva
corruptora amistat amb en Geoffrey Ramsden a Ox-
ford va ser el plat del dia de Balliol i de Christchurch
Cathedral?
Hirst: Això és escandalós! Com s’atreveix? El faré
fuetejar!
- 65 -
spooner: És vostè, senyor, qui s’ha comportat d’una
manera escandalosa. Amb el sexe més feble i delicat,
del qual la meva dona era la més delicada repre-
sentant. És vostè qui s’ha comportat de manera
antinatural i escandalosa amb la dona a qui em vaig
unir davant de Déu.
Hirst: Jo, senyor? De manera antinatural? Escandalosa?
spooner: Escandalosa. Ella m’ho va explicar tot.
Hirst: I vostè fa cas de les collonades de la dona
d’un granger?
spooner: Tenint en compte que el granger era jo, sí.
Hirs t: Vostè no era cap granger, senyor. Era un
masturbador de cap de setmana.
spooner: Vaig escriure el meu Homenatge a Wessex
a la casa d’estiu de West Upfield.
Hirst: No he tingut mai el privilegi de llegir-lo.
spooner: Està escrit en terza rima, una forma que,
si em dispensa que li digui, vostè no ha estat mai
capaç de dominar.
Hirst: Això és intolerable! Qui és, vostè? Què hi fa,
a casa meva?
Va cap a la porta i crida.
- 66 -
Denson! Un whisky amb soda!
Camina per la sala.
No hi ha dubte que vostè és un enze. El Charles
Wetherby que vaig conèixer era un gentleman, i jo
aquí veig una figura reduïda. Em sap greu per vostè.
On és l’ardor moral que l’havia sostingut en altres
temps? Se l’ha empassat el vàter?
Entra
BriggS, serveix whisky amb soda, l’hi
dóna a HirSt. Hirst es mira el got.
Se l’ha empassat el vàter. Directe a la claveguera.
(Beu.) No ho entenc… no ho entenc… i no veig
altra cosa al meu voltant… contínuament… que els
homes més sensibles i més cultivats puguin canviar
tan fàcilment, gairebé d’un dia per l’altre, i conver
-
tir-se en el pinxo, el lladregot, el bandoler. En el meu
temps ningú no canviava. Un home era. Només la
religió podia alterar-lo, i això com a mínim era un
patiment gloriós.
Beu i s’asseu a la seva butaca.
No som bandits, aquí. Estic disposat a ser pacient.
Seré amable amb vostè. Li ensenyaré la meva
biblioteca. Podria fins i tot ensenyar-li el meu des
-
patx. Podria fins i tot ensenyar-li la meva ploma, i el
meu paper assecant. Podria fins i tot ensenyar-li el
meu reposapeus.
Aixeca el got.
Un altre.
- 67 -
BriggS agafa el got, l’omple i l’hi torna.
Podria fins i tot ensenyar-li el meu àlbum de fotogra
-
fies. Podria ser fins i tot que hi veiés una cara que li
recordés la seva pròpia, allò que abans havia estat.
Podria ser que hi veiés cares d’altres, a l’ombra, o
galtes d’altres, girant-se, o mandíbules, o clatells.
O ulls, foscos sota barrets, que podrien recordar-li
altres persones que havia conegut, que pensava que
eren mortes de feia molt de temps. Però de les quals
encara rebrà una mirada de reüll, si se sap enfrontar
al fantasma bo. Accepti l’amor del fantasma bo. Ells
posseeixen tota aquella emoció… atrapada. Tregui’s
el barret davant seu. No tingui cap dubte que això
no els alliberarà, però qui sap… quin alleujament…
pot ser que els doni… qui sap com poden reani-
mar-se… en les seves cadenes, en els seus gerros
de vidre. ¿Li sembla cruel… apressar-los quan estan
subjectats, empresonats? No… no. Profundament,
profundament, ells desitgen respondre al seu tacte,
a la seva mirada, i quan vostè somriu, la seva joia…
és il·limitada. I per això li dic: tractem els morts amb
la mateixa tendresa amb què voldríem ser tractats,
ara mateix, en el que descriuríem com la nostra vida.
Beu.
Briggs: Els morts són morts, company. Morts i enterrats.
Silenci.
- 68 -
Hirst: Bestieses.
Pausa.
Passa’m l’ampolla.
Briggs: No.
Hirst: Com?
Briggs: Que he dit que no.
Hirst: Res de bromes. Res de pallassades. Dóna’m
l’ampolla.
Pausa.
Briggs: M’hi he negat.
Hirst: La negació pot conduir a l’acomiadament.
Briggs: Vostè no em pot despatxar.
Hirst: Per què?
Briggs: Perquè jo no me’n vaig.
Hirst: Si jo et dic que te’n vagis, te n’aniràs. Dóna’m
l’ampolla.
Silenci.
HirSt es gira cap a Spooner.
- 69 -
Hirst: Porti’m l’ampolla.
Spooner va cap a la vitrina. BriggS no es mou.
Spooner agafa l’ampolla de whisky i la hi
porta a HirSt. HirSt se serveix whisky i deixa
l’ampolla al seu costat.
Briggs: També me’n prendré un.
BriggS agafa un got, va cap a l’ampolla, se
serveix whisky i beu.
Hirst: Quina impertinència. Però en fi, és igual.
Sempre ha sigut un mitjamerda. Està plovent? Plou
tan sovint, a l’agost, a Anglaterra… vostè obser-
va mai els barrancs del paisatge anglès? Sota les
branquetes, sota les fulles mortes, trobarà pilotes
de tennis, ennegrides. Les noies les tiren als seus
gossos, o als seus fills, que se les tiren l’un a l’altre
i finalment les deixen rodolar al fons del barranc.
Allà queden perdudes, donades per mortes, amb
segles d’antiguitat.
FoSter entra a la sala.
Foster: Li toca fer la passejada del matí.
Pausa.
He dit que li toca fer la passejada del matí.
- 70 -
Hirst: La passejada del matí? No, no, em temo molt
que aquest matí no tinc temps.
Foster: És l’hora del passeig per Hampstead Heath.
Hirst: Impossible. Tinc massa feina. Tinc massa coses
per fer.
Foster: Què és això que beu?
spooner: El gran malta feridor.
Hirst, a Spooner: Déu meu, si vostè no té res. On és
el seu got?
spooner: Gràcies. No vull fer barreges: seria imprudent.
Hirst: Barreges?
spooner: Estava bevent xampany.
Hirst: Ah, té raó, sí, és clar, és clar. Albert, una altra
ampolla.
Briggs: De seguida, senyor.
BriggS surt.
Hirst: Impossible. Tinc massa coses per fer. Tinc un
assaig per escriure. Un assaig crític. Haurem de com-
provar els arxius, esbrinar què és el que representa
que he d’avaluar. Ara mateix m’ha marxat del cap.
- 71 -
spooner: Jo, en això, el puc ajudar.
Hirst: Ah…
spooner: Per dues raons. Primera: perquè tinc el nas
d’una fura. Puc trobar el que sigui en un arxivador.
Segona, perquè jo mateix he escrit un sens fi d’as-
sajos crítics. Té secretari, vostè?
Foster: Sóc jo, el seu secretari.
spooner: Un càrrec de secretari no fa justícia ni de
lluny als seus talents. Un poeta jove hauria de viatjar.
Viatjar i sofrir. Allisti’s a la marina, potser. I vegi el
mar. Navegui. Explori.
Foster: He fet de mariner. Estic de tornada, d’això.
Sóc allà on se’m necessita.
Entra
BriggS amb el xampany, s’atura a la
porta, escolta.
spooner, a HirSt: Ha esmentat un àlbum de foto-
grafies. Podria mirar-me’l amb vostè. Podria posar
noms a les cares. Podria tenir lloc una exhumació
amb tots els ets i uts. Sí, tinc plena confiança que jo
podria ser-li d’una ajuda enorme, en aquest territori.
Foster: Són cares sense nom, amic meu.
- 72 -
BriggS entra a la sala i deixa la galleda del
xampany.
Briggs: I seran sempre cares sense nom.
Hirst: Hi ha llocs en el meu cor… on ni una sola ànima
vivent… no ha pogut… ni podrà mai… penetrar-hi.
BriggS obre el xampany i omple una copa
per a Spooner.
Briggs: Tingui. Fresc com una rosa. (A HirSt.) Un ditet
per a vostè, senyor?
Hirst: No, no. Jo seguiré… tal qual.
Briggs: Jo acompanyaré el senyor Amic… si se’m
permet, senyor.
Hirst: Naturalment.
Briggs, a FoSter: On és la teva copa?
Foster: No, gràcies.
Hirst: Va, sí home, sigues sociable. Alterna amb la
societat a la qual estàs lligat. A la qual estàs lligat
com amb uns vincles d’acer. Barreja’t.
BriggS omple una copa per a FoSter.
Foster: No és ni l’hora de dinar.
- 73 -
Briggs: La millor hora per beure xampany és abans
de dinar, cap de cony.
Foster: No em diguis cap de cony.
Hirst: Nosaltres tres, no ho oblideu mai, som els
amics més antics del món.
Briggs: Per això li he dit cap de cony.
Foster, a BriggS: Para ja de parlar.
HirSt alça la seva copa.
Hirst: Per la nostra bona fortuna.
Murmuren: «Salut, salut…». Beuen tots.
HirSt mira per la finestra.
Hirst: La claror… aquí fora… és trista… amb prou
feines s’ha acabat de fer clar. El dia està caient. De
pressa. Quin mal gust. Tanquem les cortines. Ence-
neu els llums.
BriggS tanca les cortines i encén els llums.
Hirst: Ah. Quin alleujament.
Pausa.
Quina felicitat.
Pausa.
- 74 -
Avui arribaré a una conclusió. Hi ha uns certs assump-
tes… que avui penso resoldre.
spooner: L’ajudaré.
Foster: Jo era a Bali quan em van fer venir a buscar.
No calia que me n’anés, no calia que vingués aquí.
Però tenia la sensació que em… que em cridaven…
no tenia alternativa. No calia que abandonés aquella
illa preciosa. Però estava intrigat. Encara era una
criatura, però era ensopit i anònim. Un escriptor
famós em reclamava. Volia que fos el seu secretari, el
seu xofer, el seu majordom, el seu amanuense. Com
havia sabut que jo existia? Qui li havia parlat de mi?
spooner: La seva imaginació va fer un salt. Pot fer-
ho poca gent, això. I poca gent ho fa. Ell ho va fer.
I és per això que Déu l’estima.
Briggs: Tu has vingut per recomanació meva. Sempre
m’ha agradat la joventut, perquè te’n pots servir.
Però ha de ser oberta i sincera. Si no és oberta i
sincera no te’n pots servir. Jo et vaig recomanar. Tu
eres obert, amb tot el món sencer davant teu.
Foster: Trobo la feina fructífera. Estic en contac-
te amb una intel·ligència molt especial. Aquesta
intel·ligència, la trobo nutritiva. He estat nodrit per
ella. M’ha engrandit. Per tant, és una intel·ligència
que val la pena de servir. Trobo naturals les seves
exigències. I no només això: són legals. No faig res
- 75 -
deshonest. És un alleujament. No hauria estat difícil
deixar-se corrompre. Tinc un sentit de la dignitat en
la meva feina, un sentit de l’honor. No m’abandona
mai. Un sentit del servei a una causa.
Es refereix a
BriggS.
Ell és el meu associat. Va ser el meu proponent.
He après moltíssim, d’ell. Ha estat el meu guia. La
persona menys egoista que he conegut. Ell t’ho dirà.
Deixa que parli.
Briggs: Amb qui?
Foster: Què?
Briggs: Que parli? Amb qui?
FoSter mira Spooner.
Foster: Amb… ell.
Briggs: Amb ell? Amb un recollidor d’orinals? Un
llepaculs? Un traficant de merda? Però què collons
estàs dient? Mira-te’l. És com un venedor de lubricant
de figa, un collons de pastisser de cagarros. Es pot
saber per què hi parles?
Hirst: Sí, sí, però en el fons és un bon home. Ens
vam conèixer a Oxford.
Silenci.
- 76 -
spooner, a HirSt: Deixi’m viure amb vostè i fer-li de
secretari.
Hirst: Hi ha algun borinot, per aquí? Sento un
zum-zum.
spooner: No.
Hirst: Vostè diu que no.
spooner: Sí.
Pausa.
Li demano… que em tingui en compte per al càrrec.
Si jo portés un vestit com el seu, em veuria amb uns
ulls diferents. Sóc extraordinàriament bo amb els
comerciants, els venedors ambulants, els viatjants,
les monges. Puc guardar silenci si ho desitja, o, si ho
prefereix, ser simpàtic. Puc parlar de qualsevol tema
que vostè triï: el futur del país, les flors silvestres, els
Jocs Olímpics… és cert que he passat per temps difí
-
cils, però la meva imaginació i la meva intel·ligència
no tenen rival. La meva voluntat de treballar no ha
estat gens erosionada. Continuo sent capaç d’as-
sumir les més greus i esglaiadores responsabilitats.
Pel que fa al temperament, puc tenir el que vostè
desitgi. El meu caràcter, en essència, és un caràcter
humil. Sóc un home sincer i, a més a més, encara no
sóc massa gran per aprendre. El meu art culinari no
és per ser pres a la lleugera. M’inclino per la cuisine
francesa, però la cuina sense floritures no és aliena
- 77 -
a la meva competència. Tinc un ull molt fi per a la
pols. La meva cuina estaria sempre immaculada. Sóc
delicat envers els objectes. Tindria bona cura de la
seva plata. Jugo a escacs i a billar, i toco el piano.
Podria interpretar-li Chopin. Li podria llegir la Bíblia.
Sóc una bona companyia.
Pausa.
La meva carrera, ho reconec obertament, ha tingut
alts i baixos. Era una de les joves promeses de la
meva generació. Va passar alguna cosa. No sé què
va ser. Això no obstant, jo sóc jo i he sobreviscut
a l’insult i a la privació. Jo sóc jo. M’ofereixo a mi
mateix, no pas abjectament sinó amb orgull ances
-
tral. Vinc a vós com un guerrer. Amb molt de gust
us serviré com el meu amo. Doblego el meu genoll
davant vostra excel·lència. Posseeixo les qualitats
de la pietat, la prudència, la liberalitat i la bondat.
Refuseu-les, i n’haureu d’assumir les conseqüències.
És la meva tasca, com a cavaller, romandre amable
en el meu comportament, coratjós en les meves
empreses, discret i galant en les meves execucions,
amb la qual cosa vull dir que la vostra vida privada
no deixarà de ser vostra. Això no obstant, seré sen-
sible al més petit greuge que us pugui ser infligit.
La meva espasa estarà a punt per desmembrar tota
encarnació manifesta de les forces malignes que
conspirin per dur-vos a la ruïna. Consideraré de la
meva incumbència preservar una expressió clara
i una consciència neta. Acceptaré en nom vostre
- 78 -
el repte de la mort. L’afrontaré pel vostre bé, amb
coratge, ja sigui al camp o a l’alcova. Sóc el vostre
chevalier. Abans m’enterraria a mi mateix en una
tomba d’honor que permetre que la vostra dignitat
fos embrutada per enemic de casa o adversari fo-
raster. Sóc vostre en tot i per tot.
Silenci.
HirSt seu immòbil.
FoSter i BriggS estan drets, immòbils.
spooner: Abans no contesti, voldria dir una cosa
més. Ocasionalment organitzo lectures poètiques, a
la sala de dalt d’un pub concret. Hi ha una assistèn-
cia raonablement bona, sobretot de gent jove. Per
mi seria un plaer organitzar-li una vetllada pròpia.
Podria llegir la seva obra, davant d’un públic inte-
ressat i informat, davant d’un públic desbordant de
potencial per al més gran possible dels entusiasmes.
Li puc garantir una sala plena, i amb molt de gust li
gestionaré uns honoraris fixos, o, si ho prefereix, un
tant per cent de taquilla molt substanciós. Els joves,
l’hi asseguro, vindrien en ramat a sentir-lo. El meu
comitè consideraria un singular honor poder-li fer
d’amfitrió. Seria presentat per una autoritat en la
seva obra, potser jo mateix. Després de la lectura, la
qual estic convençut que seria un èxit extraordinari,
podríem fer cap al bar de sota, on el propietari —el
qual, per cert, és amic meu— se sentiria, n’estic
- 79 -
segur, més que complagut de servir-lo personalment,
a compte de la casa, per descomptat. Allà a la vora
hi ha un restaurant indi d’un nivell excel·lent, on
el meu comitè el convidaria a sopar. És tan inusual
poder veure el seu rostre… les seves paraules, que
tanta gent coneix, s’han pogut sentir tan poques
vegades amb l’absoluta autoritat de la seva pròpia
veu, que aquest acte seria candidat a pertànyer a la
més insòlita de les categories: la de les coses úniques.
Li prego que sospesi molt seriosament les impli-
cacions socials d’una tal aventura. Vostè seria allà
corporalment. Això l’acostaria als joves, i acostaria
els joves a vostè. Però també la gent gran, aquells
qui gairebé ja han perdut l’esperança, en aquesta
ocasió sortirien de casa i es presentarien. No tindria
cap problema amb la premsa. Jo mateix assumiria
la tasca d’impedir que causessin cap molèstia. Pot
-
ser vostè arribaria a avenir-se a tenir mitja dotzena
aproximada de fotògrafs, però més ja no. A menys,
és clar, que sentís positivament, en una ocasió com
aquesta, el desig de parlar. A menys que preferís de
celebrar, posem per cas, una petita roda de premsa
després de la lectura i abans de sopar, amb la qual
podria, mitjançant la premsa, adreçar-se a tot el
món. Però això és anecdòtic, i no seria en cap sentit
una condició. Acontentem-nos amb la idea d’una
lectura íntima, en un entorn agradable i receptiu;
plantegem-nos una vetllada que pugui ser recordada
per tots aquells que hi prenguin part.
- 80 -
Silenci.
Hirst: Canviem de tema.
Pausa.
Per última vegada.
Pausa.
Què he dit?
Foster: Ha dit que canviava de tema per última vegada.
Hirst: Però això què vol dir?
Foster: Vol dir que ja no tornarà mai més a canviar
de tema.
Hirst: Mai més?
Foster: Mai més.
Hirst: Mai més?
Foster: Ha dit que era l’última vegada.
Hirst: Per què vol dir, això? Què significa? Què és
el que significa?
Foster: Significa per sempre més. Significa que es
canvia de tema d’una vegada per sempre i per úl-
tima i definitiva vegada. Si el tema és l’hivern, per
exemple, serà l’hivern per sempre més.
- 81 -
Hirst: És l’hivern, el tema?
Foster: Ara el tema és l’hivern. Per tant, serà l’hivern
per sempre més.
Briggs: I per última vegada.
Foster: Per última i eterna vegada. Vol dir que si el
tema és l’hivern, per exemple, no arribarà mai la
primavera.
Hirst: Però deixa’m que et pregunti… t’haig de
preguntar…
Foster: No arribarà mai l’estiu.
Briggs: Els arbres…
Foster: No floriran mai.
Hirst: Us he de preguntar…
Briggs: La neu…
Foster: No deixarà mai de caure. Perquè ha canviat
de tema. Per última vegada.
Hirst: Però, és cert, que hem canviat de tema?
Això és el que pregunto. He canviat de tema? Hem
canviat de tema?
Foster: Naturalment. El tema anterior queda tancat.
- 82 -
Hirst: Quin era, el tema anterior?
Foster: Ja s’ha oblidat. Vostè l’ha canviat.
Hirst: I el tema actual, quin és?
Foster: Que no hi ha cap possibilitat de canviar de
tema perquè ara mateix s’acaba de canviar de tema.
Briggs: Per última vegada.
Foster: De manera que ja mai més no passarà res
més. Vostè, senzillament, seurà aquí per sempre.
Briggs: Però no tot sol.
Foster: No. Hi serem nosaltres. En Briggs i jo.
Pausa.
Hirst: És de nit.
Foster: I sempre serà de nit.
Briggs: Perquè el tema…
Foster: Ja no podrà ser mai canviat.
Silenci.
Hirst: Però sento ocells. No els sentiu? Uns sons que
no havia sentit mai abans. Els sento tal com devien
sonar aleshores, quan jo era jove, tot i que aleshores
- 83 -
jo no els vaig sentir mai, tot i que aleshores sonaven
entre nosaltres.
Pausa.
Sí. És cert. Jo camino cap a un llac. Hi ha algú que em
segueix, a través dels arbres. El despisto. Fàcilment.
Veig un cos a l’aigua, flotant. Em sento agitat. M’hi
acosto més i veig que m’havia confós. A l’aigua no
hi ha res. Em dic a mi mateix: «Tu has vist un cos
que s’ofegava.» Però m’he confós. Allà no hi ha res.
Silenci.
spooner: No. Es troba en terra de ningú. Una terra
de ningú que mai no es mou, que mai no canvia,
que mai no envelleix però que resta per sempre
glaçada i silenciosa.
Silenci.
Hirst: Doncs celebrem-ho.
Beu.
Es van apagant els llums a poc a poc.
Aquest llibre,
imprès
als tallers de Gràfiques Arrels
de la ciutat de Tarragona,
fou enllestit
el dia 12 de setembre del 2013
Volums publicats:
Textos Aparte
Teatro contemporáneo
1. Juan Pablo Vallejo, Patera, 2004. Premi
Born 2003
2. Toni Cabré, Navegantes / Viaje a Califor-
nia, 2005
3. Fernando León de Aranoa, Familia, 2005.
Adaptación de Carles Sans
4. José Luis Arce, El sueño de Dios, 2005.
Premi Born 2004
5. Joan Casas, El último día de la creación,
2006
6. J. Carlos Centeno Álvarez, Anita Rondó,
2006
7. Antonio Álamo, Veinticinco años menos
un día, 2006. Premi Born 2005
8. Rebecca Simpson, Juana, 2007
9. Antonio Morcillo, Firenze, 2008
10. José Sanchis Sinisterra, Valeria y los
pájaros, 2008
11. Richard France, Su seguro servidor
Orson Welles, 2008
12. Carlos Be, Llueven vacas, 2008
13. Santiago Martín Bermúdez, El tango del
Emperador, 2008
14. José Sanchis Sinisterra, Vagas noticias
de Klamm, 2009
15. Gerard Vàzquez/ Jordi Barra, El retratis-
ta, 2009
Textos aparte Teatro clásico
1. Friedrich Schiller, Don Carlos, 2010
Textos a Part
Teatre contemporani
1. Gerard Vàzquez, Magma, 1998
Premi Born 1997
2. Enric Rufas, Certes mentides, 1998
3. Lluïsa Cunillé, La venda, 1999
4. Juan Mayorga, Cartes d’amor a Stalin,
1999. Premi Born 1998
5. Toni Cabré, Navegants, 1999. Premi Serra
d’Or 1999
6. Patrice Chaplin, Rient cap a la foscor,
2000
7. Paco Zarzoso, Ultramarins, 2000. Premi
Serra d’Or 1999 (al millor text espectacle)
8. Lluïsa Cunillé, L’aniversari, 2000. Premi
Born 1999
9. Bienve Moya, Ànima malalta, 2000
10. Joan Casas, L’últim dia de la creació, 2001
11. Toni Rumbau, Eurídice i els titelles de
Caront, 2001
12. Rosa M. Isart Margarit, Vainilla, 2001.
Premi Joaquim M. Bartrina, Reus 2000
13. Raül Hernández Garrido, Si un dia m’obli-
dessis, 2001. Premi Born 2000
14. Harold Pinter, L’engany, 2001
15. David Plana, Després ve la nit, 2002
16. Beth Escudé, Les nenes mortes no creixen,
2002. Premi Joaquim M. Bartrina, Reus
2001
17. Luis Miguel González, La negra, 2002.
Premi Born 2001
18. Enric Nolla, Tractat de blanques, 2003
19. Dic Edwards, Sobre el bosc lacti, 2003
20. Manuel Molins, Elisa, 2003
21. Meritxell Cucurella, Pare nostre que esteu
en el cel, 2003
22. Llorenç Capellà, Un bou ha mort Mano-
lete, 2003. Premi Born 2002
23. Gerard Vàzquez i Jordi Barra, El retratista,
2003. Premi del Crèdit Andorrà, Andorra
2002
24. Albert Mestres, 1714. Homenatge a
Sarajevo, 2004
25. AADD, Dramaticulària, 2005
26. Miquel Argüelles, Una nevera no és un
armari, 2004. Premi Joaquim M. Bartrina,
Reus 2002
27. Joan Duran, Bruna de nit, 2004
28. Vicent Tur, Alícia, 2005. Premi Joaquim
M. Bartrina, Reus 2003
29. Josep Julien, Anitta Split, 2005. Premi del
Crèdit Andorrà, Andorra 2004
30. Magí Sunyer, Lucrècia, 2005
31. Ignasi Garcia Barba, El bosc que creix /
Marina / Preludi en dos temps, 2005
32. Marco Palladini, Assassí, 2006
33. Jordi Coca, Interior anglès, 2006
34. Marta Buchaca, L’olor sota la pell, 2006.
Premi Joaquim M. Bartrina, Reus 2005
35. Manuel Molins, Combat, 2006
36. Marc Rosich, Surabaya, 2007
37. Carlos Be, Origami, 2007. Premi Born
2006
38. Ödön Von Horváth, Amor Fe Esperança.
Una Petita dansa de mort en cinc qua-
dres, 2007
39. Jordi Sala, Despulla’t, germana, 2007
40. Cinta Mulet, Qui ha mort una poeta,
2007
41. Gerard Guix, Gènesi 3.0, 2007. III Premi
Fundació Romea de Textos Teatrals 2006
42. Aleix Aguilà, Ira, 2007. Premi del Crèdit
Andorrà, Andorra 2006
43. Carles Batlle, Trànsits, 2007
44. Marc Rosich, La Cuzzoni, 2007
45. Fernando Pessoa, El mariner, 2007
46. Janusz Glowacki, Antígona a Nova York,
2007
47. Jordi Faura, La sala d’espera, 2008
Premi Joaquim M. Bartrina, Reus 2006
48. Toni Cabré, Demà coneixeràs en Klein,
2008
49. Damià Barbany, Arnau, el mite; la llegen-
da catalana, 2008 (Inclou CD)
50. José Sanchis Sinisterra, El setge de Lenin-
grad, 2008
51. Jesús Díez, El show de Kinsey, 2008.
Premi Born 2007
52. Guillem Clua, Gust de cendra, 2008
53. Josep M. Miró Coromina, Quan encara
no sabíem res, 2008. Premi del Crèdit
Andorrà, Andorra 2007
54. Josep Julien, Hong Kong Haddock, 2008.
IV Premi Fundació Romea de Textos Teatrals
2008
55. Ignasi Garcia i Barba, Mars de gespa / La
finestra / Sota terra, 2008
56. Albert Benach, Mascles!, 2008
57. Erik Satie, El parany de Medusa, 2009
58. Joan Cavallé, Peus descalços sota la lluna
d’agost, 2009. I Premi 14 d’Abril de
Teatre, 2008
59. Josep M. Diéguez, De vegades la pau,
2009. Accèssit I Premi 14 d’Abril de
Teatre, 2008
60. Angelina Llongueras i Altimis, El cobert,
2009. Accèssit I Premi 14 d’Abril de
Teatre, 2008
61. Carles Batlle, Oblidar Barcelona, 2009.
Premi Born 2008
62. Enric Nolla, Còlera, 2009
63. Manuel Pérez Berenguer, Hòmens de
palla, dies de vent (Una reflexió sobre
el destí), 2009. Premi del Crèdit Andorrà,
Andorra 2008
64. Jordi Faura, La fàbrica de la felicitat, 2009
65. Joan Gallart, Sexe, amor i literatura, 2009
66. Pere Riera, Casa Calores, 2009
67. Enric Nolla, El berenar d’Ulisses, 2009
68. Helena Tornero, Apatxes, 2009. II Premi 14
d’Abril de Teatre, 2009
69. Carles Mallol, M de Mortal, 2010
70. Josep Maria Miró i Coromina, La dona que
perdia tots els avions, 2010. Premi Born
2009
71. Joan Lluís Bozzo, Còmica vida, 2010
72. Pere Riera, Lluny de Nuuk, 2010
73. Marta Buchaca, A mi no em diguis amor,
2010
74. Neil Labute, Coses que dèiem avui, 2010
75. Damià Barbany, Prohibit prohibir, 2010
76. Michel Azama, La Resclosa, 2010
77. Ferran Joanmiquel Pla, Blau, 2010.
VIII Premi Joaquim M. Bartrina, Reus 2009
78. Evelyne de la Chenelière, Bashir Lazhar, 2010
79. Josep M. Benet i Jornet, Dues dones que
ballen, 2010.
80. Carles Batlle, Zoom, 2010.
81. Ferran Joanmiquel Pla, Blau, 2010.
82. Daniela Feixas, El bosc, 2011.
83. Guillem Clua, Killer, 2011.
84. Marc Rosich, Rive Gauche, 2011.
85. August Strindberg, Creditors, 2011.
86. Lluïsa Cunillé, El temps, 2011.
.
87. Maria Aurèlia Capmany i Xavier Romeu,
Preguntes i respostes sobre la vida i la
mort de Francesc Layret, advocat dels
obrers de Catalunya, 2011.
88. Cristina Clemente, Vimbodí vs. Praga,
2011.
89. Josep Maria Miró i Coromina, Gang bang
(Obert fins a l’hora de l’Àngelus), 2011.
90. Joan Rosés, Falstaff Cafè (Els pallassos de
Shakespeare), 2011.
91. Marc Rosich, Car Wash (tren de rentat),
2011.
92. Sergi Pompermayer, Top model, 2011.
93. Aleix Puiggalí, Al fons del calaix, 2011.
94. Jordi Casanovas, Una història catalana,
2012.
95. Joan Brossa, Poesia escènica I: al voltant
de Dau al Set, 2012.
96. Josep Maria Miró i Coromina, El principi
d’Aquimedes, 2012.
97. Jordi Oriol, T-error, 2012.
98. Marc Angelet, Voyager, 2012.
99. Marilia Samper, L’ombra al meu costat,
2012.
100. Joan Brossa, Poesia escènica II. Strip-tease
i teatre irregular (1966-1967), 2012.
101. Joan Brossa, Poesia escènica III. Mirades
sobre l’amor i la vida (1956-1962), 2012.
102. Toni Cabré, L’inútil, 2012.
103. Mercè Sarrias, Quebec-Barcelona, 2012.
104. Damià Barbany, Lizzie Mc Kay, 2012.
105. Pere Riera, Barcelona, 2013.
106. Josep M. Benet i Jornet, Com dir-ho?,
2013.
107. Helena Tornero, No parlis amb estranys,
2013.
108. Harold Pinter, Terra de ningú, 2013.
Textos a Part Teatre clàssic
1. Fiódor Dostoievski, El gran inquisidor,
2008
.
Harold Pinter
108
Per petició expressa del mateix Harold
Pinter, mort el 2008, el funeral d’aquest
home imprescindible del teatre con-
temporani va començar amb la lectura
d’un fragment de la seva obra mestra
Terra de ningú.
Dos antics amics, que han oblidat tots
els vincles que els unien abans de la
Segona Guerra Mundial, es retroben
en una nit carregada d’alcohol, la qual
tornarà a despertar les ferides d’un
passat que necessita ser ordenat per
no quedar condemnat eternament a
una esterilitat insalvable. En aquest
personal descens als inferns contem-
poranis, Pinter ens ofereix una de les
reflexions més lúcides que el teatre ha
donat recentment sobre la funció ne-
cessària de la poesia en un món devas-
tat que ja no es pot permetre creure en
relats simplificadors.
Si Dante pren Virgili com a guia per a
la seva monumental travessia poètica,
Harold Pinter s’endinsa en el particular
descens als inferns contemporanis que
és Terra de ningú acompanyat de la mà
silenciosa del seu admirat T. S. Eliot.
TERRA DE NINGÚ
Harold Pinter (Londres, 1930-2008)
Harold Pinter va escriure vint-i-nou
obres teatrals, entre les quals s’inclo-
uen L’hivernacle (1958), Tornar a casa
(1964), Terra de ningú (1974), Traïció
(1978) o Cendres a les cendres (1996).
També va signar guions de cinema com
El servent (1963), L’accident (1966) o La
dona del tinent francès (1980); va tre-
ballar com a actor en cinema i teatre, i
va dirigir algunes de les seves pròpies
obres, així com textos d’altres autors.
La dimensió política i antibel·licista de la
figura de Harold Pinter va tenir un paper
públic. Al llarg de la seva vida, va tre-
ballar per posar de manifest els abusos
de poder de les nacions del món i es va
oposar activament a la Guerra del Golf,
als bombardejos de Iugoslàvia per part
de l’OTAN i a la Guerra de l’Afganistan.
Entre els reconeixements a la seva obra,
destaquen el Premi Nobel de Literatura
l’any 2005, el Shakespeare Prize, l’Euro-
pean Prize for Literature, el David Co-
hen British Literature Prize, el Laurence
Olivier, la Légion d’Honneur i el Molière
d’Honneur a la seva trajectòria.
Harold Pinter
TERRA DE NINGÚ
T
e
a
T
r
e
N
a
c
i
o
N
a
l
d
e
C
a
t
a
l
u
n
y
a