.
9
T
E
A
T
R
E
N
A
C
I
O
N
A
L
D
E
C
A
T
A
L
U
N
Y
A
ISBN: 978-84-120279-4-5
Josep M. de Sagarra
Pròleg de Guillem Martínez
LA RAMBLA DE LES FLORISTES
Josep M. de Sagarra
LA RAMBLA DE
LES FLORISTES
Josep M. de Sagarra (Barcelona, 1894-1961). Entre la seva
producció teatral més coneguda destaquen títols com La
lla del carmesí (1929), La corona d’espines (1930), L’Hos-
tal de la Glòria (1931), El Cafè de la Marina (1933), La
Rambla de les Floristes (1935) o Galatea (1948). Així ma-
teix, cal destacar les seves traduccions teatrals de Shakes-
peare i la seva intervenció en la realització d’algunes de
les revistes musicals més famoses del Paral·lel, com Cha-
rivari (1927). La poesia de Josep M. de Sagarra va contri-
buir a la seva popularitat, amb poemaris com Cançons
de rem i de vela, i en la seva obra narrativa destaquen la
novel·la Vida privada (1932) o les seves Memòries (1954).
La Rambla de les Floristes. A la Rambla de les Flors, s’hi
passegen amb tota promiscuï tat les mú ltiples facetes de
la calidoscò pica realitat barcelonina. Testimoni d’excepció
de les agitacions polí tiques, la parada de l’Antò nia ofe-
reix perfums i colors a tothom que s’hi vol acostar, men-
tre resta fi del al passeig que l’ha vist cré ixer. I avui, vuit
cades despré s que Josep M. de Sagarra escriví s la seva
oda al carrer mé s emblemà tic de Barcelona, la Rambla
continua vertebrant les confl ncies de la nostra realitat.
Un clàssic del teatre català en què ressonen les commo-
cions polítiques de dos moments estructurals en la nostra
història recent. Per una banda, l’estrena va ser el març
del 1935, mesos després que Lluís Companys proclamés
l’Estat Català. Per una altra banda, l’obra està ambienta-
da poc abans de la revolució de la Gloriosa de 1868, amb
què es posaria fi a les tres dècades del regnat d’Isabel II.
TEATRE CLÀSSIC
TEATRE CLÀSSIC
.
LA RAMBLA DE
LES FLORISTES
Comèdia en tres actes
TEATRE CLÀSSIC
Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot
ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, tret de l’excepció prevista per la llei. Dirigiu-vos a l’editor
o a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar, escanejar o fer
còpies digitals d’algun fragment d’aquesta obra.
Edita: Arola Editors
1a edició: setembre del 2019
© del text: Hereus de Josep M. de Sagarra
© del pròleg: Guillem Martínez
Disseny gràfic: Arola Editors
Il·lustració portada:
Impressió: Gràfiques Arrels
ISBN: 978-84-120279-4-5
Dipòsit legal: T 1009-2019
Polígon Francolí, Parcel·la 3
43006 Tarragona
Tel.: 977 553 707
Fax: 902 877 365
arola@arolaeditors.com
arolaeditors.com
Col·lecció Textos a Part